Mannen mot makten: William Sæbø satt som observatør for NSOs vedtektskomité under landsmøtet. Han mener det kan ha vært avgjørende hvis bare noen få personer ikke fikk stemme under valgene.
Mannen mot makten: William Sæbø satt som observatør for NSOs vedtektskomité under landsmøtet. Han mener det kan ha vært avgjørende hvis bare noen få personer ikke fikk stemme under valgene.

Stemmetrøbbel under NSOs landsmøte:

Observatør mener valgene må gjen­nom­føres på nytt

På grunn av tekniske problemer var det flere som ikke fikk stemme under NSOs landsmøte. Likevel ble det ikke omvalg.

«I min delegasjon fekk 2/3 delegater ikkje høve til å avlegge stemme i valet av kontrollkomité, leiar valkomité, leiarar politiske komitéar, prinsipprogramkomite samt vara SST. Dette er svært viktige verv med mange kandidater og små marginer og derfor også lave valtal, og det er derfor høgst kritikkverdig.»

Det står skrevet i en av protokolltilførslene om Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte som Universitas har fått innsyn i.

Under landsmøtet forrige helg skulle det stemmes over kandidater til ulike komiteer, utvalg og andre organer til organisasjonen som skal representere studenter over hele landet. Da oppsto det tekniske problemer som gjorde at flere delegater ikke fikk stemt under landsmøtet, ifølge to protokolltilførsler.

Det er ofte snakk om små marginer som skiller mellom kandidatene som stiller til valg, og det kan derfor ha vært utslagsgivende at noen av kandidatene ikke fikk stemme.

Likevel ble det ikke gjort omvalg.

Les også: 7000 selvtester er gjen­nom­ført ved studie­ste­dene – Kun én var positiv

Kan ha vært avgjørende

–⁠ Forsamlingen ble ikke opplyst om de tekniske problemene. To delegasjoner måtte derfor ta til orde for at noen ikke fikk stemt, sier William Sæbø.

Han satt som observatør for NSOs vedtektskomité under landsmøtet og synes det er høyst kritikkverdig at det ikke er blitt gjort omvalg.

Sæbø forteller at NSOs valg foregår etter preferansevalgmodellen. Kort fortalt innebærer det at valg med mange plasser har et såkalt lavt valgtall. Valgtallet vil si hvor mange stemmer en kandidat trenger for å bli valgt.

–⁠ Prinsipielt sett bør det bli gjort et nytt valg. I flere av disse valgene er valgtallene forholdsvis lave, og det kan derfor ha vært helt avgjørende om bare et par delegater ikke fikk stemme, sier han.

Det kan ha vært helt avgjørende om bare et par delegater ikke fikk stemme

William Sæbø, observatør

NSO: –⁠ Strakk oss langt

For å få NSOs kommentar kontaktet Universitas først organisasjonens valgkomité. De opplyste at de kun hadde ansvar for det politiske forarbeidet til valget, og videresendte oss til kontrollkomiten. De skal nemlig ha ansvaret for det tekniske under de digitale valgene.

Kontrollkomiteen bekreftet at de hadde ansvaret for dette, men skrev i en sms at de «vil anta at første runde bør tas med Even» og sendte oss videre til sekretariatsleder Even Ulsnæs. Over telefon sa derimot Ulsnæs at de nå hadde bestemt at nestleder Felipe F. Garcia skulle «ta denne» og svare på vegne av NSO.

Garcia mener alle tekniske problemer ble tatt tak i mens de pågikk.

–⁠ Vi strakk oss langt for at alle skulle få stemme. Dersom det oppsto tekniske problemer, så ventet vi på at alle med stemmerett skulle få stemme, sier han.

Før valgene er det først et opprop, forteller han. De som er til stede under oppropet, får tilsendt en unik bruker på e-post, som de skal bruke til å logge seg inn i valgsystemet.

Om man derimot ikke er tilstede under oppropet, så vil man heller ikke få e-post med brukernavn og passord til å logge inn, og man mister derfor retten til å stemme.

–⁠ Er omvalg et alternativ?

–⁠ Jeg har fått beskjed av kontrollkomiteen om at de som ikke fikk stemme, ikke var til stede under oppropet. Da er ikke omvalg et alternativ. Vi forventer at man som delegat kommer tidsnok, sier han.

–⁠ På grunn av lave valgtall kan det ha vært små marginer som skiller mellom ulike kandidater ved flere valg. Kan de stemmene som ikke ble telt med, ha vært avgjørende?

–⁠ Det er et anonymt valg, så verken jeg eller kontrollkomiteen vet hvem som har stemt hva. Altså er det umulig å svare på, sier han.

Les også: Krise for studentidretten – OSI har mistet 1 av 3 medlemmer siden i fjor

–⁠ Delegaten var tidsnok

Runa Fiske, leder i Studentparlamentet ved UiO, skrev en av de nevnte protokolltilførslene.

En av hennes delegater klarte ikke å logge inn på valg-nettsiden med brukernavn og passord vedkommende hadde fått på e-post. Personen prøvde å bruke forskjellige nettlesere og enheter, men kom fortsatt ikke inn.

–⁠ NSO mener de som ikke fikk stemme, ikke var til stede under oppropet. Kan det ha vært tilfellet her?

–⁠ Nei, det stemmer ikke. Da skulle ikke vedkommende ha fått e-post med brukernavn og passord i det hele tatt, sier hun.

Hun forteller videre at administrasjonen prøvde å løse problemet underveis, uten å lykkes.

–⁠ Vi strakk oss langt for at alle skulle få stemme

Felipe F. Garcia, nestleder i NSO

Uenighet om gjennomføringen

Fiske og NSO-nestleder Garcia er uenige om grunnen til at noen ikke fikk stemme. Garcia mener at delegatene ikke kom tidsnok, men det avviser Fiske.

Nestlederen sier at det var grunnen som ble oppgitt av kontrollkomiteen. Når Universitas spør Anne Helene Bakke i kontrollkomiteen om dette, forteller hun at komiteen ikke kjenner til feilen Fiske refererer til.

–⁠ Hadde det blitt varslet om feil mens valget pågikk, kunne man ha løst det med å gjennomføre det på nytt. Slik er det også på ordinære landsmøter, sier Bakke.

–⁠ Stemmer det at dere sa til Garcia at de som ikke fikk stemme, heller ikke var til stede under oppropet?

–⁠ Kontrollkomiteen har dialog med sekretariatet når valg gjennomføres. De er en del av produksjonslinjen i det digitale landsmøtet. Hvilken dialog sekretariatet i NSO har med arbeidsutvalget, kan ikke kontrollkomiteen svare på.

Bakke forteller videre at i valg av leder og sentralstyre fikk komiteen beskjed om at noe var feil før valget ble avsluttet.

–⁠ Valgene ble da gjennomført på nytt, slik praksis er. Under dette landsmøtet ble det satt av ekstra god tid på å gjennomføre valg, og alle delegater har hatt anledning til å melde fra om feil underveis, sier hun og legger til:

–⁠ Det er også viktig å si at valget er anonymt, og at ingen kan spore noens stemmer for å faktisk avdekke hvem som stemte eller ikke.

For ordens skyld: Jone Valen Trovåg er daglig leder i Universitas og sitter i NSOs kontrollkomité.

Les også: Salg av St. Olavs gate 32: Kritiserer regje­ringen for å ha prioritert profitt fremfor studentene