Arkivfoto: Emeline Pischedda

UiOs klima­ar­beid går videre – uten kjepper i hjulene

Med oppdatert klimaregnskap, revidert tiltaksplan for klimakutt og en kommende helhetlig klima- og miljøstrategi, er UiO i ferd med å sikre at klima integreres i hele vår virksomhet.

«Vi trenger å få oversikt over hvor stort utslipp hele institusjonen har, og vi trenger at klima prioriteres på alle nivå av universitetet», skriver Julianne Sørflaten Grovehagen fra Grønn liste i sitt debattinnlegg «Hvor er kjeppen i hjulet, Stølen?» Det er vi helt enige i – og jeg er glad for å kunne fortelle at UiO er godt i gang med akkurat dette.

Vi er i ferd med å få et klimaregnskap som inneholder den informasjonen vi trenger, for å bruke det som et skikkelig verktøy for klimakutt, og i desember skal en revidert tiltaksplan for reduksjon av klimafotavtrykket vårt legges frem for universitetsstyret. I tillegg har vi fått på plass arbeidsgruppe og mandat for ny og helhetlig klima- og miljøstrategi – en strategi som nettopp skal sørge for at klima blir systematisk prioritert på alle nivåer ved universitetet: innen forskning, utdanning, formidling, innovasjon og drift.

Klimaregnskapet

UiO lanserte sin første versjon av klimaregnskap i mai 2019. Innen utgangen av 2020 skal det legges frem forslag til mal for et revidert klimaregnskap. Når dette er blitt godkjent, blir det utarbeidet klimaregnskap for 2019 og 2020 i henhold til denne malen. Sammen med nye leverandøravtaler og bedre tilgang på data vil dette gi oss et klimaregnskap som blir et bedre styringsverktøy for utslippskutt enn tidligere, og som vi ønsker skal bidra til økt kunnskap og åpenhet om miljøpåvirkningen av aktiviteter ved UiO.

Vi er i ferd med å få et klimaregnskap som inneholder den informasjonen vi trenger, for å bruke det som et skikkelig verktøy for klimakutt

Som et ledd i dette arbeidet er UiOs flyreiser nå blitt brutt ned på enhetsnivå. Dette er noe enhetene har etterspurt. Vi har delt disse rapportene internt, slik at enhetene får oversikt over volum av flyaktivitet og på den måten kan jobbe konkret med å redusere flyreisene.

Tiltaksplan for klimakutt

I desember i fjor ga universitetsstyret sin tilslutning til et førsteutkast til tiltaksplan for å redusere UiOs klimagassutslipp. De foreslåtte tiltakene befant seg innenfor følgende hovedområder: reiser og opphold, mat og servering, innkjøp og gjenbruk, bygg og eiendom (inkl. energi) og fondsplassering.

Statusoversikten til universitetsstyret i forrige måned viser at vi har fulgt opp på nær alt vi har sagt at vi skal gjøre.

Les også: «Hvordan mestre en forlenget pandemiåituasjon»

Vi stiller nå blant annet tydeligere miljøkrav til våre leverandører og vektlegger miljøfaktorer i anbudskonkurranser og gjennom utarbeiding av veiledere og sjekklister til bruk ved anskaffelser. Det er vi fornøyde med, selv om det ikke skal være noen tvil om at vi også har et stort arbeid foran oss. Som nevnt blir en revidert tiltaksplan med nye tiltak lagt frem for styret i neste måned.

Ny og helhetlig klima- og miljøstrategi

Arbeidsgruppen for den nye klima- og miljøstrategien, ledet av UiO: Energis direktør Vebjørn Bakken har fått sitt mandat og er i gang. Strategien, som legges frem medio 2021, kommer til å inneholde et konkret klimamål for UiO frem mot 2030. For øvrig skal den legge til rette for kunnskapsutvikling og dialog på tvers av både fag og sektorer, innen akademia og i samarbeid med samfunnet for øvrig. Vi ønsker at den skal samle og integrere ulike relevante klima- og miljøprosesser ved UiO, for på den måten å sikre systematikk og skikkelig gjennomslag i klimaarbeidet.

Les også: «Forskning og kompetanse kan redde kloden»