Ingen støtte: BIs studentorganisasjon Oslo går inn i det kommende foreningsåret uten pengestøtte fra VT.  – Dette vil gå direkte utover de prosjektene vi har søkt støtte til, sier Gloria Vitaly (i midten), politisk ansvarlig i BI Studentorganisasjon Oslo (BISO) til Universitas.
Ingen støtte: BIs studentorganisasjon Oslo går inn i det kommende foreningsåret uten pengestøtte fra VT. –⁠ Dette vil gå direkte utover de prosjektene vi har søkt støtte til, sier Gloria Vitaly (i midten), politisk ansvarlig i BI Studentorganisasjon Oslo (BISO) til Universitas.Foto: BISO Media

Ingen støtte til BISO

BIs største studentorganisasjon kan ikke belage seg på pengestøtte fra Velferdstinget i 2021. VTs arbeidsutvalg etterlyser mer åpenhet fra foreningen.

Da mandagens tildelingsmøte i Velferdstinget i Oslo Akershus (VT) ble hevet, satt foreningen igjen med null kroner i støtte for foreningsåret 2021. Det er den samme summen som forelå i arbeidsutvalgets (AU) innstilling til BISOs søknad. Blant prosjektene som blir rammet av kuttene, nevner Vitaly Fadderullan (BI-studentenes fadderuke), BI-revyen og Bergensbaneløpet (BBL).

–⁠ Nå går Fadderullan og BBL over 250.000 kroner i minus. Når BISO ikke får noen tildeling, går dette naturligvis utover studentene, studentvelferden og studentdemokratiet, sier hun.

Konsekvenser: – Dette vil gå direkte utover de prosjektene vi har søkt støtte til, sier Gloria Vitaly, politisk ansvarlig i BI Studentorganisasjon Oslo (BISO) til Universitas.
Konsekvenser: – Dette vil gå direkte utover de prosjektene vi har søkt støtte til, sier Gloria Vitaly, politisk ansvarlig i BI Studentorganisasjon Oslo (BISO) til Universitas.Foto: BISO Media

VT: –⁠ En helhetsvurdering

BISO Oslo er studentorganisasjonen til Handelshøyskolen BI i Oslo. På tildelingsmøtet i fjor endte BISO opp med 212.000 kroner. Foruten de nevnte prosjektene har foreningen blant annet ansvaret for de ulike linjeforeningene på BI, skolens mange studentutvalg, samt en rekke underlagte stabsfunksjoner som samarbeider med ledelsen på BIs campus om å legge til rette for studentaktiviteter.

Les også: Komplett histo­rie­løst av arbeids­ut­valget

Til søknaden for 2021 hadde BISO budsjettert med et underskudd på 674.746 kroner, som tilsvarer summen det ble søkt støtte om fra Velferdstinget. I AUs redegjørelse for innstillingen ble det lagt vekt på at BISO har mulighet til å dekke over underskuddet ved å rokkere om på de enkelte budsjettpostene til organisasjonens mange undergrupper.

–⁠ BISO ble hovedsakelig kuttet basert på en helhetsvurdering. Vi mener BISO har mange gode muligheter til å omrokkere i midlene sine, da de tilsammen fortsatt kan tildele 1,2 millioner til alle underenheter uten støtte fra Velferdstinget. Det ble også poengtert under møtet at de budsjetterer med å bruke 2.3 millioner til reiser innenlands og utenlands, sier politikk- og medieansvarlig Axel Klanderud i VTs arbeidsutvalg, som snakker på vegne av dem.

Når BISO ikke får noen tildeling, går dette naturligvis utover studentene, studentvelferden og studentdemokratiet

Gloria Vitaly, politisk ansvarlig i BISO

–⁠ Beklagelig

Vitaly understreker at BISO gjennomgående rådførte seg med AU under tildelingsprosessen om hvor det var riktig å søke på vegne av de ulike foreningene som faller inn under BISO-paraplyen.

–⁠ Det er da beklagelig at AU uten forvarsel velger å avvise søknaden komplett og deretter mener at vi skal søke til KS (Kulturstyret journ.anm). Dette uten formell begrunnelse i tildelingskriteriene som vi ikke har brutt, sier Vitaly.

Hun legger til at foreningen valgte å søke som de gjorde, for å unngå å måtte sende inn åtte individuelle søknader til KS under samme organisasjonsnummer.

Vitaly fremhever videre at åpenhet i foreningens budsjetter ikke gir AU frihet til å spekulere i hva de enkelte budsjettpostene skal brukes til.

–⁠ Støttepottten er satt basert på behov, det samme er vår søknad. Diskusjonen må vel handle om hva vi som søker peker på av behov, fremfor detaljstyring av internbudsjett? spør Vitaly.

Vi mener BISO har mange gode muligheter til å omrokkere i midlene sine, da de tilsammen fortsatt kan tildele 1.2 millioner til alle underenheter uten støtte fra Velferdstinget

Axel Klanderud, politikk- og medieansvarlig i Velferdstinget

Etterspør mer åpenhet

Klanderud påpeker på den andre siden at AU gjennomgående har hatt vanskeligheter med å få kontakt med BISO, og derfor ikke har kunnet ha samme oppfølging av dem som andre søkere. Derfor mener han det blir vanskelig å si at foreningen rådførte seg mye med arbeidsutvalget i arbeidet med søknaden.

–⁠ Utover det har vi måttet ta en behovsvurdering da det ble søkt om 2.347.084 kroner mer enn Velferdstinget hadde mulighet til å tildele. Det er heller ikke slik at Velferdstinget har henvist BISO til Kulturstyret, da avslaget ble gitt fordi man ikke så behov for mer midler. Med det sagt, vil de ha mulighet til å søke Kulturstyret i 2021, legger Klanderud til.

Les også: Kampen om studentmillionene

Klanderud legger også vekt på at foreningen har blitt informert om at de i praksis må vise at de er åpne for alle Oslos studenter, da dette er et av kriteriene for å få tildelt støtte fra VT. Samtidig påpeker han at BISO bryter med tildelingskriteriet om at styremøtene som hovedregel skal være åpne for å sikre VTs representasjon i foreningenes høyeste organ eller årsmøte.

–⁠ Dette har Velferdstinget tidligere valgt å se bort fra, men det er likefullt brudd på kriterier.

Vitaly sier derimot at BISO har fått fritak fra kriteriet om representasjon, da de som organisasjon er bygd opp som et studentdemokrati.

–⁠ Men det skal sies at VT har hatt mulighet til å delta under våre forsamlinger. Selv om vår organisasjonsstruktur er annerledes bygd opp, synes vi det er synd å bli straffet for det.