Foto: privat

Ny kritikk mot SiOs vars­lings­system

«Det virker som en dårlig start for det nye varslingssystemet at vi må varsle for tredje gang at SiO håndterer varslingssaker for dårlig», skriver Aurora Kobernus fra Funkisstudentene i dette leserbrevet.

I Universitas 6.september svarer SiO på noe av kritikken fra oss i Funkisstudentene om studenters manglende muligheter til å varsle om uønskede hendelser. Først vil vi takke SiO for at de reagerte så snarlig på vårt varsel her i Universitas 20.august om studenters manglende adgang til å varsle.

Les også: «Spartansk sparing for IFIKK»

SiO opplyser om at de er enige i hvor viktig det er at man skal kunne varsle og har derfor opprettet varsling@sio.no. Varsling er vi i Funkisstudentene helt enige om at er viktig, og vi stiller oss derfor både undrende og kritiske til at løsningen til SiO tilsynelatende var å opprette en e-post for innsending av varsel. SiO skal også ha tilgjengeliggjort noe mer informasjon på nettsiden sin, men denne finner vi ikke.

Hvis man sammenligner med varsel om læringsmiljøet på SiO i motsetning til på UiO, hvor man har Sifra-systemet, er ikke bare dette en litt for lite omfattende måte å svare på vår kritikk, men viser også at man ikke skjønner hvilke konsekvenser mangel på god klageadgang og varsling kan få. Det kan nemlig føre til systematisk diskriminering og forskjellsbehandling av studenter. Det tror jeg ikke SiO ønsker da dette er ulovlig etter likestillingsloven. Selv om SiO selv er klar over dette er ikke dette nødvendigvis noe som mange studenter vet så mye om.

Vi foreslår derfor for SiO at de utarbeider nye åpne rutiner rundt varsling og all saksgang, at de lager et system for å følge opp varsler fra de er sendt inn til varsleren føler seg ivaretatt og at varslet er ferdigbehandlet, at SiO lager informasjon og maler for innmelding av varsel på norsk og engelsk.

SiO bør helst benytte seg av forvaltningslovens regler for saksbehandling, når man nå videre utformer tiltakene. Dette er særlig med tanke på at SiO bør være proaktive i arbeid mot uønskede hendelser og at man trenger å ha en transparent saksgang med tydelig ansvarsfordeling.

«Gi oss veggismat på Blindern»

Disse tiltakene må også utarbeides med tanke på universell utforming og tilgjengelighet, at det kommer tydelig fram hvilke konsekvenser varsling skal og bør få, hvem som har ansvar for å følge opp varslet og at de ikke er inhabile i en slik sak, hvem man klager til dersom et varsel ikke følges opp, og om når det å varsle bare bør være et supplement, feks ved straffebrudd som bør politianmeldes eller meldes inn til likestillings- og diskrimineringsombudet.

For mange studenter vil det ikke oppleves som trygt nok å kun ha en e-post å varsle til, da dette ikke er anonymt og hvem som leser innsendte varsler ikke per nå er tilgjengelig informasjon vi studenter har. Derfor bør muligheten for anonym varsling tilgjengeliggjøres så fort som mulig, gjerne som en digital standardisert universelt utformet tjeneste som er tydelig tilgjengelig på nettsiden.

Når vi nå søker etter informasjon om SiO og varsling får vi ikke opp noen informasjon om måter å varsle på, eller noe informasjon om klageadgang og varsling i det hele tatt. Dette må utbedres umiddelbart, gjerne like raskt som SiO kom med det vi annerkjenner at kan være en god midlertidig måte å varsle på via eposten SiO nå har opprettet.

Vi håper at varsling tilgjengeliggjøres bedre snart, for det virker som en dårlig start for det nye varslingssystemet at vi må varsle for tredje gang at SiO håndterer varslingssaker for dårlig, og mangler et system og rutine for å følge opp varslingssaker og varslingstakere på.

Vi vil også minne SiO på at vi gjerne stiller opp på et møte for å gjøre det tydeligere hvilke behov studenter har når det kommer til ryddig saksgang og varsling, eller andre saker som berører studenters læringsmiljø, studiehverdag og velferdstjenester.

Les også: «Mastersyken»