Bekymret: Marte Øien, leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), mener det er urovekkende at så mange studenter oppgir å bruke prestasjonsfremmende midler.
Bekymret: Marte Øien, leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), mener det er urovekkende at så mange studenter oppgir å bruke prestasjonsfremmende midler.Arkivfoto: Alf Andreas Grønli Simensen.

Rusbruk blant studenter: –⁠ Svært bekym­rings­fullt

En fersk undersøkelse viser at 14.000 studenter bruker rusmidler for å fremme egen skoleprestasjon. Nå roper flere organisasjoner varsko.

Saken er oppdatert med kommentar fra Høyre

–⁠ At så mange norske studenter bruker rusmidler for å fremme egne studieprestasjoner er svært bekymringsfullt. Her er det avgjørende at ulike instanser forstår sitt ansvar og tar disse tallene på alvor.

Det sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Marte Øien, om Sentio sin ferske undersøkelse om rusvaner blant studenter i Norge. Undersøkelsen er gjort på vegne av NSO og Universitas, og viser blant annet at fem prosent av norske studenter bruker rusmidler for å fremme egen skoleprestasjon. Det tilsvarer i underkant av 14.000 studenter i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les også: Rektor ville avlyse porno­mu­sikal – i strid med ytrings­fri­heten.

Cannabis og amfetamin

Alkohol, snus og røyk er de vanligste prestasjonsfremmende rusmidlene, men også cannabis og amfetamin blir brukt av norske studenter. Undersøkelsen viser at 24 prosent av de som svarte ja på spørsmålet om de bruker rusmidler for å fremme egen skoleprestasjon, bruker amfetamin, mens 22 prosent oppgir at de bruker cannabis.

–⁠ Det er i seg selv urovekkende at så mange studenter ser et behov for å benytte prestasjonsfremmende rusmidler, og desto mer skremmende at en stor andel av disse velger å bruke ulovlige og potensielt skadelige stoffer, sier Øien.

Undersøkelsen viser også at det er det en stor overvekt av gutter som bruker rusmidler som et prestasjonsfremmende verktøy. Tolv prosent er gutter, mens to prosent er jenter.

–⁠ Det er også bekymringsfullt at vi ser en så stor forskjell mellom ulike grupper av studenter. Det er viktig å kartlegge hva forskjellene skyldes, slik at det kan iverksettes tiltak der det er behov, understreker NSO-lederen.

Les også: Kathrine (22) og Helene (22) bor på eldrehjem: –⁠ Det hender folk lurer på om jeg tuller.

–⁠ Liten sammenheng

Professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) på Universitet i Oslo (UiO), Thomas Clausen, reagerer også på funnene i undersøkelsen. Han mener derimot at det ikke nødvendigvis er noe sammenheng mellom akademiske prestasjoner og inntak av rusmidler.

–⁠ Det er liten grunn til å tro at rusmiddelbruk generelt fremmer prestasjoner. At en del bruker rusmidler for å fremme presentasjon er uheldig, og vil for noen kunne virke mot sin hensikt, forklarer Clausen, før han fortsetter:

–⁠ Små mengder og riktig doserte sentralstimulerende vil i noen bestemte sammenhenger kunne gi økt årvåkenhet. Noen vil tenke det er prestasjonsfremmende, men i for høye doser vil det svekke prestasjonen.

–⁠ Cannabis og amfetamin er to ulovlige rusmidler som brukes som prestasjonsfremmende. Hva sier det om utviklingen?

–⁠ Det er nokså nytt at studenter forsøker dette her i Norge, så vidt jeg vet. Min vurdering er at det nok for de fleste faktisk vil resultere i svakere prestasjon og resultat enn uten. Min anbefaling til alle er å unngå rusmiddel med den begrunnelsen.

Den årlige Sentio-undersøkelsen kartlegger også studentenes forhold til ulovlige rusmidler, der over 1000 studenter ble stilt spørsmålet om hvorvidt de har brukt ulovlige rusmidler det siste året. Der kom det fram at 14 prosent av landets studenter har brukt et slikt rusmiddel en eller flere ganger.

–⁠ Studentene i denne studien legger seg omtrent på samme sjiktet som forskningen tilsier for unge voksne i Norge, sier Clausen.

For studentene som svarer at de har brukt et ulovlig rusmiddel det siste året, er det 75 prosent av disse som har brukt et dempende rusmiddel, som innebefatter blant annet cannabis og morfin. 38 prosent svarer at de har brukt stimulanter, som kokain og MDMA. Samtidig som 18 prosent svarer at de har brukt hallusinogene rusmidler, som fleinsopp og LSD.

Blant studiestedene i Oslo og Akershus, er det flest studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har brukt ulovlige rusmidler det siste året. Samtidig er det Universitetet i Oslo (UiO) og Handelshøyskolen BI, som har en høyest prosentandel av de som svarer at de bruker rusmidler for å fremme egen skoleprestasjon.

Les også: Høyskolen Kristiania casher inn millioner på frivillig avgift.

Skeptisk til undersøkelsen

Aksel Wüsthoff Danielsen er leder for Legestudentenes Rusopplysning i Oslo (LRO), og har tidligere vært svært kritisk til dagens rusopplysning for unge. I oktober gikk LRO-lederen hardt ut i Universitas og kalte det eksisterende tilbudet for skremselspropaganda.

Danielsen ser med kritiske øyne på den ferske Sentio-undersøkelsen.

–⁠ Jeg er litt skeptisk til studiens utvalg. Det virker som at det er snakk om ganske små grupper, noe som gjør det vanskelig å trekke slutninger. Når det er sagt, mener vi i LRO at ungdom lærer for lite om rusmidler, noe som kan ha en sammenheng med tallene om bruk av ulovlige rusmidler som presenteres i denne undersøkelsen, forteller han.

En undersøkelse fra Ungdata for 2019 viser at 14 prosent av norske elever på videregående skole har brukt cannabis det siste året. I den ferske Sentio-undersøkelsen om rus blant studenter, kommer det fram at 13 prosent av studentene som svarer ja på spørsmålet, er fra Oslo. Det mener Danielsen er mistenkelig lavt.

–⁠ Det kan bety at studenter eksperimenterer mindre enn ungdom, men det er mest sannsynlig bare en effekt av små utvalgsgrupper i studien, forteller han.

–⁠ Glorifisering av narkotikabruk

Marianne Synnes Emblemsvåg (H) fra utdannings- og forskningskomitéen ser på tallene med bekymring.

–⁠ Vi ser dessverre en økende tendens til glorifisering av narkotikabruk. Politikere og kjendiser snakker for legalisering av hasj, og «opplysningskampanjer» forteller ungdommen at narkotika ikke er farlig dersom du bruker det «riktig», forteller hun og vektlegger:

–⁠ At narkotika fremmer skoleprestasjoner er i beste fall misvisende, det finnes ingen quick-fix for skoleprestasjoner som ikke kan gi andre, skadelige følger.

Hun poengterer at man kan være skeptisk til tallgrunnlaget, men:

–⁠ Det endrer ikke det faktum at ungdom forteller at narkotikaen florerer i de fleste miljøer. Det er derfor svært skadelig at rollemodeller i politiske ungdomsorganisasjoner og andre bærer et budskap om legalisering. Selv om deres intensjoner er å få kontroll med bruken, gir det en falsk trygghet til ungdom.

Hun fremhever at Høyre de siste fire årene har jobbet for en rusreform som handler om behandling fremfor straff.

–⁠ Det offentlige må jobbe for å hindre bruken av narkotika, ikke gjennom skremselskampanjer, men gjennom spredning av fakta om konsekvensene av narkotikabruk.

Tallene i artikkelen er rådata hentet fra en digital undersøkelse med 1009 respondenter tilknyttet studiesteder over hele landet. Undersøkelsen har en feilmargin på 1,9 prosentpoeng.