«Hva skjer på klima- og miljø­fronten ved UiO?»

I vår fikk UiO sitt aller første klimaregnskap, og dette følger ledelsen nå opp med å utarbeide en konkret tiltaksplan for utslippskutt, skriver Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Engasjementet er stort. Mange vil gjerne vite hva som skjer videre med klima- og miljøarbeidet, og hva Universitetet i Oslo (UiO) har gjort så langt. Her kommer en gjennomgang med noen eksempler. UiO har jobbet i flere år for å bli stadig mer bærekraftig. Nå er det vedtatt at vi skal utarbeide en egen klima- og miljøstrategi. Vi har satt ned en innledende arbeidsgruppe som har begynt på jobben, og dette arbeidet intensiveres fra nyttår av. Strategien skal være ferdig innen utgangen av neste år og legge grunnlaget for et helhetlig og systematisk bærekraftarbeid ved UiO.

Vi kommer selvfølgelig også til å favne tidligere innspill gitt av studenter og ansatte.

Les også: Klar beskjed til UiOʼs klima­sat­sing: — Gi plass til student­stemmen

Men vi gjør naturligvis også ting på kortere sikt. I vår fikk UiO sitt aller første klimaregnskap, og dette følger ledelsen nå opp med å utarbeide en konkret tiltaksplan for utslippskutt. Tiltaksplanen skal legges frem for styret i desember, og blir satt sammen gjennom fire ulike arbeidsprosesser som i tillegg til ledelsen involverer ansatte fra både administrasjon, lederstøtte og akademia. Vi kommer selvfølgelig også til å favne tidligere innspill gitt av studenter og ansatte.

For det første: Spørsmål om hvordan vi reduserer antall flyreiser ble sendt ut på høring i organisasjonen før helgen. Høringsinnspillene vil danne grunnlag for en tiltaksliste. Her vil vi blant annet måtte ta stilling til om vi skal kjøpe kvoter, innføre regler og styring, eller rett og slett stole på at den enkelte tar ansvar for å kutte i egen reising.

For det andre: Ledelsen utarbeider for tiden en liste over andre gode, forholdsvis enkle forslag til tiltak vi kan iverksette, for eksempel forbud mot unødvendige engangsprodukter i plast og papp, etablering av villgressområder, ansette en student i 30 prosents stilling for å jobbe opp mot rektor og for studentengasjement i klima- og miljøsaken, samt etablere et klimanettverk for UiOs forskere på tvers av fakulteter og enhetsgrenser.

For det tredje: Ledelsen kommer til å sammenkalle dekaner og utvalgte instituttledere til et møte i nærmeste fremtid for å diskutere hvordan de kan bidra til klimakutt på fakultetsnivå. Forslagene herfra vil også inngå i tiltaksplanen som skal være klar i desember.

For det fjerde: Vi skal ha et seminar med administrativt ansatte innenfor ulike ansvarsområder – deriblant innkjøp og eiendom – for å identifisere ytterligere tiltak knyttet til universitetets drift. Og her har det jo allerede skjedd mye bra.

Noen eksempler: Da Sophus Bugges hus ble rehabilitert i 2016, skjedde det etter de høyeste miljøstandardene. Arbeidet vant til og med en pris for dette! Erfaringene herfra blir nyttige i videre arbeid med eiendomsmassen på UiO, slik at eiendommene våre også kan bidra til det grønne skiftet. Vi har tatt en rekke grep når det gjelder innkjøpene våre. Økt bruk av videokonferanser har ført til en reduksjon i antall fysiske møter for ansatte i administrasjonen – og dermed også en reduksjon i antall reiser. Som rektor har jeg redusert mine flyreiser med 30 prosent sammenlignet med i fjor. UiT, UiB, NTNU og UiO planlegger dessuten en ny anskaffelse av reisebyråtjenester hvor miljø– og miljøstyring hos leverandøren vektlegges. •

Anskaffelse om busstransport er nettopp tildelt. Samtlige busser innfrir miljøkravene både når det gjelder utslipp og bruk av kjemikalier til renhold m.m. Alle sjåfører får jevnlig opplæring innenfor miljøvennlig kjøring, og samtlige leverandører er sertifisert etter ISO 14001 om miljø og ISO 9001 om kvalitet. UiO har også gjennom nyanskaffede analyseverktøy avdekket leverandører som driver med tvangsarbeid og barnearbeid – og har avsluttet kontraktene med disse. UiO er i ferd med å forberede en konkurranse om gjenkjøp og utfasing av brukt IT-utstyr. Målet er å forlenge utstyrets levetid, samt å sikre en miljømessig god avhending. Konkurransen utlyses – trolig i samarbeid med UiT, UiB og NTNU – i november i år.

Les også: La meg få leve sivilisert uten dårlig samvit­tighet