Helhet: Professor i samfunnsgeografi Karen O’Brien mener det er viktig at studentene ser hvordan det de driver med på instituttene henger sammen med verden.
Helhet: Professor i samfunnsgeografi Karen OʼBrien mener det er viktig at studentene ser hvordan det de driver med på instituttene henger sammen med verden.

UiO-professorer:

–⁠ For lite miljø på exphil-pensum

Flere UiO-professorer ønsker seg mer om klimakrisen på Exphil-pensum, men blant filosofene er meningene delte.

–⁠ Exphil skal være et grunnlag for resten av utdanningen din. Når vi står overfor miljøutfordringene vi har burde vi som universitetet tenke: Hvordan bidrar vi nå? Hva må universitetet gjøre? Hvordan utdanner vi våre studenter til å være med og sikre oss alle en bedre verden?, sier Sidsel Roalkvam, leder ved Senter for utvikling og miljø (SUM).

Roalkvam er en av flere ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO) som har gått sammen i gruppen Grønt UiO, for å diskutere hvordan klima og miljø kan løftes høyere på agendaen. Ett av forslagene som har blitt tatt opp i gruppen, er å gjøre miljø til en større del av exphil-pensum.

Hun tror at hvis ikke UiO gjør forandringer nå, vil «Thunberg-generasjonen» forlange endringer. Samtidig understreker hun at alle fagmiljøer må ha frihet til å legge opp et pensum som de mener at er faglig relevant, og beholde sin akademiske frihet.

–⁠ Vi skal ikke bli en «FN-think tank», men vi må forholde oss til verden.

Disse er ikke de eneste som er opptatt av miljø: Denne klimaforskeren byttet jobb på grunn av flyskam.

Tverrfaglig tankegang

Foruten Roalkvam består gruppen blant annet av professor i biologi Dag O. Hessen og professor i samfunnsgeografi Karen OʼBrien.

–⁠ I tillegg til å være det åpenbart største problemet menneskene står overfor, med store etiske implikasjoner, berører miljøproblemer mange aspekter ved exphil-pensumet. Exphil bør ta opp viktige problemstillinger i samfunnet, sier Hessen.

OʼBrien mener det er viktig at studenter lærer å se det de driver med på sine institutter i en større sammenheng, og at exphil kan bidra til mer refleksjon omkring det.

–⁠ Hvordan vi forstår verden har betydning for hvilke løsninger vi velger. Derfor er det viktig at vi tenker tverrfaglig, og at studentene lærer å forstå helheten, sier hun.

Miljøetikk

Blant filosofene ved UiO er meningene delte. Filosofiprofessor Ingvild Torsen jobber for tiden med omlegging av pensum på exphil. Hun er klar på at exphil sin funksjon ikke primært skal være å sette miljø på agendaen.

–⁠ Når noen identifiserer ett eller annet de mener er problemet med dagens studenter, mener de gjerne at det må inn på exphil-pensum, enten det er statistikk, kritisk tenkning, kvinnelige filosofer eller miljøbevissthet, påpeker hun.

Torsen vektlegger at hvis et tema som miljø får mye større plass på pensum, må noe annet viktig kuttes.

–⁠ Vi er et lite emne som allerede er kuttet veldig, og vi kommer til å fortsette å ha miljøetikk på pensum. Men det er helt utenfor mandatet vårt at vi skal løse dette problemet. Vi gjør noe ved at det i hvert fall er et tema.

Torsen forteller at fra høsten 2020 vil det være to originaltekster om miljø, og en innledende tekst på pensum. I dag leser studentene en tekst om miljøetikk av filosofen Peter Singer.

SiO Mat og Drikke kutter i matsvinnet, men studenter kaster mest

–⁠ Forventingene blir ikke møtt

Arne Johan Vetlesen, som er professor ved samme fakultet, er ikke selv medlem av Grønt UiO, men gir sin fulle støtte til forslaget deres. Han mener studentene stadig blir mer interessert i å lære om miljø, og at det bør få konsekvenser.

–⁠ Sånn undervisningen i exphil er i dag vil ikke forventningen bli møtt i det hele tatt, sier han, og etterlyser en tydelig prioritering.

–⁠ Hvis de skal lese kanskje 20–30 filosofer, vil jo jeg tenke at det er for lite når to tekster handler om miljø. Det er en endring på detaljnivå nærmest. Det må være noe som monner mye mer.

Han mener at filosofi om miljø bør prioriteres framfor eldre filosofi.

–⁠ Vi kan ikke forvente at Platon, Aristoteles eller Kant har satt miljø veldig på dagsorden, så det må nok innebære at noen av de eldre bidragene reduseres for å gi plass til nyere bidrag, sier han, og understreker at han ikke mener det er noe godt poeng at mange har ønsker for exphil-pensumet.

–⁠ Det er jo klart at man ikke kan etterkomme alle mulige slags ønsker, men jeg vil legge til at miljø er ikke bare en av mange saker som noen er opptatt av.

–⁠ Faget er abstrakt

Blant de som tidligere har jobbet for å løfte miljø på agendaen ved UiO, er den studentpolitiske listen Grønn Liste. Tidligere i år foreslo de at det skulle opprettes et emne om miljø som alle studenter må ta, men dette ble nedstemt i Studentparlamentet under handlingsplanseminaret deres.

–⁠ Det er åpenbart en generell mangel på kunnskap om miljøspørsmål, og etiske spørsmål knyttet til det, sier leder for Grønn Liste, Aksel Klanderud.

–⁠ Mange føler at faget er veldig abstrakt, slik det er i dag. Det er viktig at folk kjenner seg igjen og skjønner hvorfor kunnskapen er nyttig.

Vil ikke blande seg

Rektor ved UiO, Svein Stølen, mener det er viktig at hvert fagmiljø får gjøre sine egne faglige vurderinger, og slipper faglig innblanding fra sentralt hold.

–⁠ Som rektor er jeg tilbakeholden med å blande meg, sier Stølen, men understreker at saken er viktig.

–⁠ Når vi nå har skrevet forslag til ny strategi, har vi samfunnsutfordringene høyt på dagsorden. Klima er soleklart en av dem, så det er soleklart at det er viktig at våre studenter evner å sette sitt fag i en samfunnsmessig kontekst.

Møt avholdsstudentene: –⁠ Man skal jo alltid møtes over en øl