I vår ble det fremmet mistillitsforslag mot fire av fem studentrepresentanter i SiOs hovedstyre. Forslaget vant ikke frem. Her fra møtet i februar i år.
I vår ble det fremmet mistillitsforslag mot fire av fem studentrepresentanter i SiOs hovedstyre. Forslaget vant ikke frem. Her fra møtet i februar i år.Arkivfoto: Øyvind Halsøy.

Vil fjerne retten til å fremme mistil­lits­for­slag mot student­re­pre­sen­tanter

Velferdsting-leder og andre listeledere er kritiske.

–⁠ Konseptet om at samskipnadene er studentstyrt, ligger i muligheten til å kunne si fra når man mener at studentrepresentantene ikke representerer studentenes meninger og synspunkt. Det er kjernen i studentdemokratiet, og en demokratisk rett, sier Ezgi Kutal, nestleder i Venstrealliansen, til Universitas.

Univer­sitas mener: Student­de­mo­kra­tiet er truet.

Samskipnadsrådet, et samarbeidsorgan for alle landets studentsamskipnader, argumenterer for en lov som går ut på at styremedlemmer valgt blant studenter, ikke skal kunne avsettes av valgforsamlingen. Hvis forslaget går gjennom, vil studentorganene miste retten til å fremme forslag om mistillit mot sine representanter i samkipnadsstyrene.

Det åpne innspillet ble sendt til Universitets- og høyskolelovutvalget, som i disse dager arbeider med å gjennomgå regelverket for studentvelferd. Hovedstyret i Studensamkipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er et av styrene som vil bli rammet av det nye lovforslaget. Dette er SiOs øverste organ, og består av studentrepresentanter som velges av Velferdstinget, i tillegg til representanter valgt av studiestedene og ansatte i SiO.

Nå er flere bekymret over konsekvensene lovendringsforslaget dette vil få for studentenes mulighet til å påvirke studentrepresentantene i SiO-styret.

Les også: Extinction Rebellion-student Vjolla Emiri er villig til å droppe utdan­ningen for klima­kampen.

Bedre vern

–⁠ Det vesentlige skillet er at medlemmer valgt blant studenter kan avsettes av valgforsamlingen, mens styremedlemmer valgt blant ansatte ikke kan fjernes av de som har valgt dem. Årsaken er at det personlige ansvaret som styremedlem er likt for alle styrets medlemmer og at alle bør ha samme vern, sier Lisbeth Dyrberg, direktør i SiO, på vegne av Samskipnadsrådet i en e-post til Universitas.

På spørsmål om hva som vil skje med retten til å fremme mistillit dersom det nye lovverket trer i kraft, svarer Dyrberg at endringsforslaget ivaretar valgordningen og studentstyringen. Videre påpeker hun at studentorganet fortsatt vil ha mulighet til å fornye tillit eller ikke ved en ny valgperiode, på samme måte som valgordningen fungerer for ansattvalgte i dag.

Les også: Mistil­lits­for­slag falt: SiO-styret fortsetter.

Mistillit allerede i vår

Muligheten for å stille mistillit ble satt på dagsorden i vår, da Venstrealliansen fremmet et mistillitsforslag mot fire av de fem representantene i SiOs hovedstyre. De argumenterte for at Velferdstingets politikk og ytringer ikke ble lyttet til i SiO-styret. Forslaget ble ikke vedtatt, men saken fikk mye oppmerksomhet på grunn av anklager om løgn og tillitsbrudd blant studentrepresentantene i SiO-styret.

Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget, utelukker ikke at endringsforslaget henger sammen med hendelsene rundt månedsskiftet februar/mars, da mistillitsforslaget ble sett som politisk motivert.

–⁠ Jeg frykter at svakt begrunnede mistillitsforslag svekker den tilliten vi studenter er avhengige av for fortsatt å ha studentflertall i samskipnadenes hovedstyre. Dersom studentene skal tas på alvor må vi opptre voksent og ansvarlig og fortjene tilliten man blir vist, sier han til Universitas.

Ezgi Kutal fra Venstrealliansen fremhever at mistillit aldri må stilles på bakgrunn av følelser:

–⁠ Mistillit er ikke noe man stiller på en følelse, det er noe som er godt begrunnet og et uttrykk for en opplevelse av at studentenes stemme ikke blir tilstrekkelig hørt i samskipnaden.

Les også: Studenter raser over defekte heiser i studentboligen på Grünerløkka.

Resolusjon i vente

Frøvoll ønsker å beholde dagens ordning:

–⁠ Argumentet om at Velferdstinget som valgforsamling bør beholde sin makt slik den er i dag, veier tyngst. Studentene bør fortsatt ha retten til å avsette sine valgte representanter dersom de begår grove tillitsbrudd.

–⁠ Hvilke konsekvenser vil endringsforslaget få for Velferdtingets muligheter til å påvirke og kontrollere arbeidet studentrepresentantene deres gjør i SiO-styret?

–⁠ Vi mener forslaget flytter makt vekk fra Velferdstinget som valgforsamling. Mistillit er et svært alvorlig virkemiddel, som kun bør benyttes ved alvorlige tillitsbrudd. Det bør aldri benyttes for egen politisk vinning, ettersom hovedstyrerepresentantene er uavhengige og står personlig ansvarlig for sine styreavgjørelser.

Velferdstinget har nå vedtatt en resolusjon som går imot forslaget. Den blir nå omformulert til et høringssvar som Velferdstingene i Norge skal sende inn sammen.

I resolusjonen står det at Velferdstinget vil innføre muligheten til å sende inn en klage mot studentrepresentanter. Dette skal fungere som «en mellomting mellom å gjøre ingenting og å stille mistillit». Frøvoll sier avslutningsvis at han håper «lovutvalget vil høre på studentene i denne saken».