Vil aksjonere: – Repparfjord er sammenlignet med Alta-saken, og de store sivil ulydighetsaksjonene ved Maze, skriver studentene.
Vil aksjonere: – Repparfjord er sammenlignet med Alta-saken, og de store sivil ulydighetsaksjonene ved Maze, skriver studentene.Illustrasjon: Lone Aadnekvam

Studenter mot sjødeponi i Repparfjorden:

–⁠ Sivil ulydighet kan være siste mulighet

–⁠ Over 3000 har skrevet seg på liste for å delta på sivilt ulydige aksjoner i Kvalsund dersom man må stoppe gruveutbyggingen, og det kan se ut til at studenter vil bli viktige solidaritetsspillere i kampen, skriver bachelor- og masterstudenter i samfunnsgeografi på UiO.

14. februar ga regjeringen driftskonsesjon til Nussir ASA sin planlagte kobbergruve i Kvalsund i Finnmark. Restmassene fra gruven, 30 millioner tonn stein, grus og slam, skal dumpes i fjorden. Gruven vil ligge midt i reinbeitedistriktene Fiettar og Fàla. Protestene har kommet fra Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Sametinget. Deler av en nasjonal laksefjord vil legges død, mens gruvedriften kan fortrenge flere reindriftsfamilier. Regjeringen argumenterer med arbeidsplasser lokalt, men varierende kobberpris gjør slike gruver sårbare, historisk med kort drift og få varige arbeidsplasser.

Elefanten i rommet for UiOs klimasatsning? UiO-ansatte fløy 62.162.753 kilometer i 2018

I Dagbladet argumenterer Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen med at verden trenger mineraler til el-biler, der gruven er bærekraftig og nødvendig i det grønne skiftet. Bærekraftig forbruk, som el-biler, gis en verdi større enn tradisjonelle næringer, mens uttaket av mineraler vil kreve enorme inngrep. Reinbeitedistriktene Fiettar og Fala har sommerbeite i Kvalsund, der flokkene som tilhører siiden flyttes fra Kautokeino til Kvalsund på våren. Reindriftsnæringen presses fra staten for å holde færre dyr. De har mistet store arealer i Kvalsund av hyttebygging, og kraftlinjeutbygging i hele Finnmark. Næringen er klar på at de avbøtende tiltakene ikke er nok for å sikre reindrift på fjellene Nussir og Ulveryggen. Saken skurrer i en større sammenheng; Jovsset Ante Sara må tvangsslakte rein basert på statens argumentasjon om at reinflokken hans er miljøskadelig gjennom overbeite. I neste omgang gir den samme staten driftskonsesjon til Nussir i reindriftsområdene som det var så viktig å verne i første omgang.

Rett­fer­dig­gjør mandelmelk og vegansk dusjolje helgeturer til Paris og London?

Sivil ulydighet er sjelden brukt i Norge, og sender sterke signaler

Repparfjord er sammenlignet med Alta-saken, og de store sivil ulydighetsaksjonene ved Maze. Den gangen tapte aksjonistene, men historien ga naturvernerne, samiske aktivister og akademikere rett. Sivil ulydighet er sjelden brukt i Norge, og sender sterke signaler. Repparfjord er ikke minst blitt en symbolsak. Om man kan dumpe gruveavfall i en nasjonal laksefjord og plassere gruvedrift midt i et reinbeite, er det fritt vilt for storkapitalen i nord. Over 3000 har skrevet seg på liste for å delta på sivilt ulydige aksjoner i Kvalsund dersom man må stoppe gruveutbyggingen, og som i Alta kan det se ut til at studenter vil bli viktige solidaritetsspillere i kampen. Å stoppe gruven med sivil ulydighet kan være siste mulighet. Det er på tide å bruke hengelåsen til noe mer enn skapet på SiO Athletica, så skriv deg opp på aksjonsliste.

https://nu.no/aksjonsliste/2019/02/aksjonsliste/

Krigen som tok fra dem alt: –⁠ Du må finne en måte å overleve på, så du lyver til deg selv