Usikker fremtid: Hvis Velferdstinget stemmer for mistillitsforslaget kan flere av studentrepresentantene i SiOs hovedstyre miste sine verv. I tillegg til (f.v.) Kaja Elisabeth de Ru, Vetle Bo Saga og Jonas Virtanen, står Audun Foyn (ikke på bildet) i fare for å bli kastet.
Usikker fremtid: Hvis Velferdstinget stemmer for mistillitsforslaget kan flere av studentrepresentantene i SiOs hovedstyre miste sine verv. I tillegg til (f.v.) Kaja Elisabeth de Ru, Vetle Bo Saga og Jonas Virtanen, står Audun Foyn (ikke på bildet) i fare for å bli kastet.Håkon Benjaminsen, Odin Drønen, privat

Vil kaste student­re­pre­sen­tan­tene i SiOs hovedstyre

Torsdag 28. februar skal Velferdstinget behandle et forslag om mistillit mot fire av fem studentrepresentanter i SiO-styret. Bak forslaget står Venstrealliansen, som ikke lenger har tillit til representantene.

Da sakspapirene til Velferdstinget i Oslo og Akershus’ (VT) neste møte ble lagt ut, viste det seg at en av sakene var unntatt offentlighet – og at studentene ikke får vite hva som skal vedtas torsdag 28. februar.

Nå kan Universitas avsløre at Venstrealliansen ved Universitetet i Oslos (UiO) representanter i VT vil kaste fire av de fem studentrepresentantene i hovedstyret til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). De har ikke lenger tillit til hovedstyreleder Vetle Bo Saga og hovedstyremedlemmene Kaja Elisabeth de Ru, Audun Foyn og Jonas Danielsen Virtanen. Kun Ingvild Leren Stensrud, som ble valgt inn 10. desember 2018, er skånet.

–⁠ Gjennom det siste året har vi sett eksempler på hvor lite påvirkningskraft Velferdstinget har hatt på beslutninger SiO gjør, heter det i mistillitsforslaget.

Hovedstyreleder Vetle Bo Saga er ikke enig.

–⁠ Ettersom saken er unntatt offentlighet, kan jeg ikke si så mye. Generelt kan jeg si at alle i SiOs hovedstyre utfører oppgaven på en samvittighetsfull og god måte, til det beste for SiO og studentene. Det er selvfølgelig opp til Velferdstinget hvem de studentvalgte styremedlemmene skal være, sier Saga til Universitas.

Venstrealliansen argumenterer for at VTs politikk og ytringer ikke blir lyttet til. De løfter frem tre saker, som alle fant sted før Leren Stensrud tiltrådte som styremedlem.

Kritiske til privat selskap

Toma har siden 2017 levert forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingstjenester ved alle SiOs boliger, og har eid 51 prosent av selskapet som ble kalt Toma Servicepartner. SiO satt på de resterende 49 prosentene.

I november 2018 ble en resolusjon kalt «Resolusjon om Toma» vedtatt av Velferdstinget. Et viktig punkt i vedtaket var at tjenestene Toma leverte for SiO burde bli tilbakeført til SiO i sin helhet umiddelbart.

En knapp måned senere ble det likevel vedtatt av styret i SiO Eierskap at SiOs aksjer i Toma Servicepartner skulle selges til Toma, noe som strider mot VTs vedtatte resolusjon.

I tillegg er Venstrealliansen misfornøyde med at SiO valgte å tildele en mindre andel av semesteravgiften til VT, enn den VT selv mente var nødvendig. VT søkte om 20,11 millioner, men endte opp med å få 18,8 millioner fra SiO.

Venstrealliansen er også kritiske til et vedtak i SiOs hovedstyre om tildelingsprosessen. Mens VT tidligere har vurdert studentforeningenes behov og basert søknaden til SiO på dette, vil VT fremover måtte søke om en totalsum fra SiO, som studentforeningene så søker VT om midler fra.

–⁠ Gjennom det siste året har vi sett eksempler på hvor lite påvirkningskraft Velferdstinget har hatt på beslutninger SiO gjør

Venstrealliansens mistillitsforslag

SiO og VT er uenige om denne prosessen allerede er vedtatt, og VT-leder Maya Sol Sørgård understreket tidligere i februar at «ingenting er skrevet under på ennå».

–⁠ Det ble vedtatt i desember. De kan selvfølgelig mene noe, men dette er som nevnt noe SiO til slutt bestemmer hvordan skal gjøres, sa SiO-leder Vetle Bo Saga til Universitas da.

Arbeidsutvalget uenig

VAs representanter, som altså står bak mistillitsforslaget, får imidlertid ikke medhold fra Velferdstingets arbeidsutvalg. Det fremkommer av saksdokumentene til det nevnte møtet, som Universitas har fått tilgang på.

Arbeidsutvalget er i første omgang kritiske til at representantene som står bak mistillitsforslaget ikke har tatt kontakt med verken hovedstyremedlemmene som det stilles mistillit mot, eller arbeidsutvalget selv.

–⁠ Før et mistillitsforslag fremmes bør det etterstrebes å løse konflikten på lavest mulig nivå, hvor man starter med å gå inn i et forsøk på dialog, skriver arbeidsutvalget i sakspapirene, før de konkluderer:

–⁠ Arbeidsutvalget har tillit til studentmedlemmene i SiOs Hovedstyre.

–⁠ Hovedstyret beklager

Dokumentet inneholder også en redegjørelse fra hovedstyret. De påpeker at det er Velferdstinget selv som bestemmer hvem de vil at skal sitte i styret.

–⁠ Tillit er det bare VT selv som kan gi. Denne tilliten gis gjennom valg, og kan tas tilbake gjennom et mistillitsforslag, konstaterer de.

I sin redegjørelse kommenterer også hovedstyret på måten en ny søknadsprosess – altså et av punktene som ledet til mistillitsforslaget – har blitt til:

–⁠ I denne saken kunne VT vært hørt før styret fattet sin beslutning, og det beklager vi. Vi vil likevel understreke VTAU hadde anledning til å komme med innspill, og var positive til endringen.

Avsluttende åpner hovedstyret for at de kan se på vedtaket igjen, hvis VT kommer frem til at de ikke ønsker endringen.

Fornyet tillit

Vetle Bo Saga har sittet i SiOs hovedstyre som studentrepresentant siden desember 2016, og ble i desember året etter valgt til styreleder. Han fikk fornyet tilliten i desember 2018, da et flertall av VTs representanter stemte for at han skulle fortsette som hovedstyreleder.

Møtet der hovedstyrerepresentantenes fremtid skal bestemmes avholdes torsdag 28. februar. For at mistillitsforslaget skal få medhold må et tre fjerdedels flertall stemme for forslaget.

Delen av møtet der mistillitsforslaget skal stemmes om er – i likhet med sakspapirene – unntatt offentlighet.

Leder av Velferdstingets arbeidsutvalg Maya Sol Sørgård hadde ingen kommentar til informasjonen i saken. Det hadde heller ikke Johannes Saastad, styremedlem i Venstrealliansen og VT-representant.

Universitas er blant foreningene som mottar penger fra Velferdstingets utdeling.