Kritiske: Anne Julie Semb (t.v., instituttleder TIK), Johannes Sommerset Bjartnes (i midten t.v., masterstudent ved TIK), Frode Løvik (i midten t.h., adm. leder på TIK) og Natalie Johnsen (t.h., masterstudent ved TIK) er alle misfornøyde med forslaget om å legge TIK og ARENA under SAI.
Kritiske: Anne Julie Semb (t.v., instituttleder TIK), Johannes Sommerset Bjartnes (i midten t.v., masterstudent ved TIK), Frode Løvik (i midten t.h., adm. leder på TIK) og Natalie Johnsen (t.h., masterstudent ved TIK) er alle misfornøyde med forslaget om å legge TIK og ARENA under SAI.

Studenter og ansatte raser mot SV-fakultetet

Da det ble kjent at Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil gjennomføre en strukturendring på fakultetet, fikk de hard motvind. Nå har høringsuttalelsene fra de forskjellige partene kommet.

I desember ble det klart at dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Nils Henrik M. Von der Fehr, ønsket å legge TIK senter for teknologi, innovasjon og kultur inn under Sosialantropologisk institutt (SAI), og ARENA senter for europaforskning under Institutt for statsvitenskap (ISV). Forslaget har møtt massiv kritikk fra fagmiljøene.

Dette har ikke falt i god jord hos studenter og ansatte ved verken instituttene eller sentrene det gjelder.

Den 15. februar ble det holdt en høringsrunde, der alle partene i saken ble bedt om å komme med innspill. Universitas har fått tilgang til høringsuttalelsene fra de involverte partene.

Det fremkommer i høringssvarene at partene i varierende grad stiller seg svært kritiske til forslaget. Et fellestrekk er kritikk av selve prosessen, der det pekes på manglende informasjon og svak utredning. De er også samlet om å være uenige i dekanens problemdiagnose, og hevder at omorganiseringen, heller enn å løse problemer, skaper nye.

Universitas har vært i kontakt med dekan Von der Fehr. Han forteller at han er kjent med innholdet i høringssvarene.

–⁠ Vi registrerer at noen ønsker mer informasjon, og det beklager vi. Det er mulig at vi skulle lagt opp til enda mer informasjon. Men vi mener vi har gjort det klart hvorfor vi satt i gang dette, sier han.

Han forteller også at fakultetet tar høringssvarene til etteretning.

–⁠ Prosessen videre blir å lage et dokument til en diskusjonssak i fakultetsstyret om hvorvidt dette er noe vi skal gå videre med, og på hvilken måte.

Institutt for statsvitenskap

Institutt for statsvitenskap (ISV) stiller seg helt avvisende til forslaget om å legge den virksomheten som i dag drives fra Arena senter for europaforskning til ISV, heter det i deres høringssvar.

ISV mener det i dag er god bruk av Arenas ressurser på instituttet, og at det vil være problematisk å legge senteret inn under instituttet.

–⁠ Det totale omfanget på europaforskningen vil bli oppfattet som et gigantisk organisatorisk og ikke minst faglig problem for ISV dersom Arenas virksomhet, som altså er helt eksogent initiert, skulle legges til ISV, skriver de i uttalelsen.

De ser det i så fall som høyst nødvendig å skjære ned på Europastudier for å beholde faglig bredde i tråd med sine prioriteringer, men mener det er uklart hva slags handlingsrom instituttet vil få med de foreslåtte endringene.

ISV peker også på at de problemene som eventuelt måtte eksistere hos Arena-senteret, ikke blir løst av forslagene fra fakultetet.

– [Dette] må håndteres av fakultetsstyret, dekan og fakultetsdirektør.

Dersom Arena skal flyttes inn under ISV, ser de det som uaktuelt å bruke instituttets basisbevilgning til å finansiere forskerårsverk for nåværende Arena-ansatte. De er bekymret for at sammenslåing vil stikke kjepper i hjulene for instituttets egne faglige ambisjoner.

–⁠ Dette ville ytterligere drenere finansieringen av instituttets kjerneoppgaver, forskning og undervisning, til fordel for ansatte som kun utfører forskningsoppgaver.

Arena senter for europaforskning

Arena-senteret, som foreslås underlagt Institutt for statsvitenskap (ISV) stiller spørsmål ved hvordan omorganiseringen er tenkt rent praktisk, og hvilke implikasjoner dette vil få for forskningen.

If it ainʼt broken, donʼt fix it, skriver de i sin høringsuttalelse, og peker på senterets fremragende forskning og økonomiske fordeler av et uavhengig senter.

De bekymrer seg også for senterets autonomi, både økonomisk og faglig.

–⁠ Det er vanskelig å se for seg at Arena skal kunne fortsette som før under ISV, skriver de, og mener ISVs struktur og disposisjon av ressurser ikke egner seg med hensyn til ARENAs tverrfaglige forskning.

–⁠ Det skulle være vel kjent at en form ikke passer til alt.

De er imidlertid ikke uenige i at båndene med ISV gjerne kunne vært tettere. De synes fakultetets ønske om å bringe undervisning og forskning tettere sammen er rimelig og bør arbeides videre med, men at dette vil være inngripende, og trenger en skikkelig utredning.

– Ønsket om å få Arena involvert i undervisning ved ISV på generell basis vil imidlertid innebære noe langt mer enn en «teknisk» omorganisering.

De konkluderer med at fakultetets forslag opererer med et problem som ikke er et problem, og med en løsning som ikke er en løsning, ettersom de ikke synes det forekommer verken faglige eller økonomiske argumenter for forslaget.

–⁠ Tvert imot truer forslaget et fremragende forskningsmiljø.

Sosialantropologisk institutt

Sosialantropologisk institutt (SAI) stiller seg kritiske til de fremsatte mulige gevinster av å skulle sette TIK senter for teknologi (TIK), innovasjon og kultur under SAI, og mener det i verste fall kan svekke forsknings- og undervisningsvirksomheten.

Slik de ser det, har TIK og SAI store ulikheter i mandat, organisering, fag- og forskningsfelt, og ser ingen grunn til å betrakte disse under ett.

– Å legge TIK under SAI, og gi SAIs ledelse mandat for faglig prioritering mellom disse, er en urimelig, for ikke å si umulig oppgave.

SAI mener at faglige prioriteringer og avveininger kan bli problematisk ved sammenslåing. De ser heller ikke hvordan TIK-ansattes kompetanse kan nyttiggjøres i sine egne bachelor- og masterprogram.

–⁠ Med en foreslått omorganisering vil SAI få arbeidsgiveransvar for personer som ikke kan brukes i undervisningen i særlig grad.

Også SAI forstår behovet for å avveie forholdet mellom forskning og undervisning, men mener dette er feil vei å gå.

Senter for teknologi, innovasjon og kultur

–⁠ Vi frykter at utøvelsen av det tverrfaglige mandatet vil bli svært krevende dersom TIK blir en del av et disiplinært institutt, skriver TIK senter for teknologi, innovasjon og kultur om den foreslåtte sammenslåingen.

De bemerker at høringsutkastet utelukkende fokuserer på økonomisk-administrative argumenter, uten hensyn til faglige perspektiv eller studentperspektiv, samt konsekvensene omorganisering vil ha for utdanningen.

–⁠ Vi frykter derfor at forslaget vil bryte ned et svært godt undervisningstilbud.

I likhet med Sosialantropologisk institutt (SAI) påpeker de den faglige distansen mellom de to enhetene, og at en sammenslåing er vanskelig å tenke seg fungerende.

–⁠ En matriseløsning vil pulverisere TIKs tverrfaglige institusjon.

Masterstudentene ved TIK

I dag ser masterstudentene ved TIK senter for teknologi, innovasjon og kultur på senteret som velrennomert og med god økonomi og sterk tverrfaglig tradisjon. De er bekymret for alle disse aspektene ved en eventuell sammenslåing med Sosialantropologisk institutt.

–⁠ Vi mener at senterets tverrfaglige profil vil svekkes dersom TIK legges under Sosialantropologisk institutt (SAI), og dermed vil også studentrekrutteringen og mangfoldet blant studentene på TIK svekkes, skriver de.

For det første frykter de at autonomien og egenarten er truet, og dermed at de gode resultatene for både forskere og studenter er i fare.

–⁠ Dersom TIK-senteret underlegges og administreres av et annet institutt, er det stor fare for at senteret overstyres av noen som ikke kjenner fagfeltet og fagtradisjonen.

De er redde for at en svekket tverrfaglig profil kan gå utover studentrekruttering, og ser heller ingen gode faglige argumenter for omorganisering.

–⁠ Valget om å legge TIK under SAI fremstår faglig som relativt tilfeldig.

Slik masterstudentene ser det, er heller ikke studentenes høringsrett ivaretatt, og de ber derfor fakultetsstyret om å avvise prosessen.