Foto: Privat

Ja til flere opptaks­former!

Vi trenger noe mer enn en poengsum for å skille mellom kvalifiserte søkere på en god måte.

Idé- og debattredaktør, Stine G. Bergo, retter i Universitas 15. august en spiss kommentar mot dagens opptaksordning til profesjonsstudiet i psykologi. Selv om angrepene hennes på dagens karaktersystem forblir noe unyansert, trekker hun her frem viktige momenter i spørsmålet om vi i dag tar inn de best kvalifiserte studentene til profesjonsstudiene.

I et motsvar 22. august retter psykologistudent Aili Røtterud Løchen kritikk mot forslaget om opptak via intervjuer og motivasjonsbrev, og viser til at slike opptaksordninger skårer dårligere i internasjonal forskning. Både Bergo og Løchen har litt rett og litt feil.

Karakterdebatten fortsetter: –⁠ At flinke piker alltid blir de beste psykologene, dét tror jeg ikke noe på, mener psykologistudent

Karakterer fra videregående er viktig. De sier mye om en kandidats akademiske egenskaper og evne til å tilegne seg ny kunnskap. Likevel gir de ikke et fullstendig bilde av den kommende students personlige og sosiale egenskaper. De sier for eksempel lite om evne til kommunikasjon, til å uttrykke empati, etisk resonans, samarbeid eller håndtering av stress. Selv om alt dette er ferdigheter og egenskaper som også videreutvikles gjennom studieløpet, er det ikke til å stikke under stol at slike kompetanser kommer sterkere til større uttrykk hos enkelte. Vi trenger dermed noe mer enn en poengsum for å skille mellom kvalifiserte søkere på en god måte.

Både Bergo og Løchen har litt rett og litt feil.

Dette er bakgrunnen for at Medisinsk fakultet for tre år siden nedsatte en arbeidsgruppe for å se nærmere på alternative opptakskriterier til medisinstudiet. Vi utreder nå opptak basert på skriftlig egnethetstest – i kombinasjon med karakterer, for gode studenter, men med et noe lavere snitt enn i dag. Erfaringer fra lignende opptaksordning i England og Danmark tyder på at slike ordninger medfører et økt studentmangfold, mindre frafall og jevnere kjønnsbalanse. Dette er opptaksformer som også får støtte i forskningen Løchen viser til i sitt innlegg.

Medlem i Venstrealliansen: –⁠ Vi må snakke om kjønns­kvo­te­ring

Kunnskapsdepartementet skal i høst gjennomføre en ny revisjon av Forskrift for opptak til høyere utdanning. Resultatene av denne revisjonen vil være viktig for fremtidens opptaksordninger i Norge. Hvis forholdene legges til rette for det, er det ønskelig fra vår side å få på plass prøveprosjekter for deler av opptaket til medisinstudiet relativt raskt. Vi ser derfor med glede at det er flere enn oss som gjerne diskuterer alternative opptakskriterier til profesjonsstudiene.