GODT OPPMØTE: Mange møtte opp da NOKUT presenterte funnene sine fra underviserundersøkelsen i Frokostkjellern tirsdag morgen.
GODT OPPMØTE: Mange møtte opp da NOKUT presenterte funnene sine fra underviserundersøkelsen i Frokostkjellern tirsdag morgen.

Under­vi­sere tviholder på fore­les­nings­me­toden

På tross av at undervisere mener studentaktiv undervisning gir best læringsutbytte, forsetter de i hovedsak med forelesninger.

Paradokset kommer frem i den rykende ferske Underviserundersøkelsen fra NOKUT.

–⁠ Lærersentrert undervisning rapporteres å være mer brukt enn studentaktive arbeidsformer, selv om de studentaktive blir vurdert å gi best læring. Noe synes å holde lærerne tilbake fra å bruke det de mener er de mest læringseffektive metodene, heter det i rapporten.

Eksempler på studentaktive undervisningsformer er prosjektarbeid, laboratorieøving og datainnhenting.

Flere funn fra rapporten: Forelesere mener egne studenter er kunnskapsløse og late

Mangler ressurser

Forfatterne bak rapporten tror en av forklaringene på denne motsigelsen kan være at «infrastrukturen ved institusjonene i stor grad er innrettet på lærerstyrte aktiviteter.»

–⁠ Beskjeden forekomst av studentaktive arbeidsmåter og FoU-involvering kan ha sammenheng med tidspress. I alle de aktuelle utdanningstypene, og i alle stillingskategorier, oppgir lærerne mye høyere tidsbruk på undervisning enn på FoU. Likevel vurderes mangel på tidsressurser til undervisningen som den svakeste faktoren ved eget program, heter det videre i rapporten.

Studentaktive undervisnings- og arbeidsformer er i noe større grad i bruk på masternivå, men det store interne forskjeller.

–⁠ Ikke sort-hvitt

–⁠ Det skal utrolig mye ressurser for å iverta studentaktiv undervisning, som for eksempel å få studentene jobbe i grupper. Noen ganger er tradisjonell undervisning det mest effektive for studentene, sier professor Anne C. Elster ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap på NTNU.

Professoren mener det er fullt mulig å skape engasjement i stor gruppeundervisning.

–⁠ Det er ikke sort-hvitt. Det er ikke gunstig å bare drive gruppeundervisning. Man skal ikke endre bare for å endre. Variert undervisning er viktig for å nå ut til flest mulig. Vi skal fortsette å sette krav til studentene, og fortsette å forelese. Jeg tror ikke det er en utdatert form, sier Elster.

Undersøkelsen viser også at det innenfor utvalgte utdanninger aldri har blitt brukt mer tid på undervisning og veiledning. I gjennomsnitt bruker faglig ansatte 54 prosent av arbeidstiden på undervisning, mot 30 prosent på forsknings- og utviklingsarbeid.