Blind­sensur – et mer rettferdig system

For en rettferdig behandling skal ikke ny sensur være farget av den forrige.

«Målet må være at du får en ny faglig og mest mulig upartisk vurdering»

Blindsensur for studenter som klager på eksamenskarakteren er en ordning studentene selv har ønsket lenge. Etter behandling i Stortinget i juni 2014 er alle universiteter og høyskoler pålagt til å bruke blindsensur. Dersom du klager på karakteren skal ikke ny sensor få opplysninger om opprinnelig karakter eller sensors begrunnelse for denne. Målet må være at du får en ny faglig og mest mulig upartisk vurdering.

Faglig kunnskap og evne til å vurdere andres arbeid må være to hovedkriterier for en sensor.

Professor Kai A. Olsen skriver i Universitas følgende: «Det en da ber om er at klagenemden skal vurdere karakteren ut fra oppgave og besvarelse alene. Men de har også sin bakgrunn. Den vil være formet av erfaringer fra deres institusjoner og deres fag.». For oss virker det som Olsen har misforstått; klagenemda skal ikke vurdere noen som helst karakter. Dette følger av Universitets- og høgskolelovens § 5- 2, der det heter at den som har vært oppe til eksamen eller prøve, «kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen» og videre at «slik klage avgjøres av styret selv eller institusjonens klagenemnd.»

I neste paragraf, § 5-3, finner vi at «en student kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas.»

Klagenemda kommer med andre ord først inn om det er klage på formelle feil, for eksempel når det kommer til eksamensgjennomføringen eller feil i oppgaveteksten, men en klagenemd gjør ikke faglige begrunnelser slik Olsen ser ut til å tro. Ved klage på karakter skal oppgaven sendes til ny sensor som skal gjøre en selvstendig vurdering av oppgaven.

For studentene er det derfor rett og slett ikke fordelaktig at ny sensor også skal få med begrunnelsen for forrige sensur. Det må være av interesse for utdanningssystemet å påse at alle studenter behandles rettferdig. Informasjon om forrige sensors begrunnelse fører til at den nye sensoren også må vurdere førstesensors begrunnelse, når det egentlig er oppgaven til studenten som skal vurderes – ikke arbeidet til din kollega.

Det skal i utgangspunktet være det samme om du tar for eksempel pedagogikk på Universitetet i Oslo eller på Universitetet i Stavanger – det er den faglige kvaliteten som skal vurderes. Det er derfor ikke relevant hva slags bagasje en sensor har med seg eller hvor denne måtte være fra, så lenge han kan faget og er i stand til å vurdere andres faglige arbeid.

Med blindsensur får studentene en ny, faglig vurdering av den avlagte oppgaven. Målet må være at studenter som mener eksamensoppgaven har blitt vurdert feil skal ha rett til en reell ny vurdering av besvarelsen – uten at den nye sensuren skal være påvirket av tidligere begrunnelser eller sensorer.