Tøff medisin: Det medisinske fakultetet ved UiO har måttet tåle mye tøff kritikk fra studentene de siste par årene. Nå har både studentombudet og internrevisjonen ved Universitetet sagt seg enige med en student i at hun er blitt behandlet svært kritikkverdig av fakultetet.
Tøff medisin: Det medisinske fakultetet ved UiO har måttet tåle mye tøff kritikk fra studentene de siste par årene. Nå har både studentombudet og internrevisjonen ved Universitetet sagt seg enige med en student i at hun er blitt behandlet svært kritikkverdig av fakultetet.

–⁠ Ufor­svarlig student­be­hand­ling

Internrevisjonen og studentombudet ved Universitetet i Oslo refser fakultetets behandling av en medisinstudent i hver sin rapport. Fakultetsledelsen avviser internrevisjonens kritikk.

«Sakens mange sider har ikke blitt sortert og håndtert på en forsvarlig måte av fakultetet.» Det skriver studentombud Marianne Rustberggard ved Universitetet i Oslo (UiO) i en hemmelig rapport datert 19. september 2013.

Både hun og UiOs Enhet for intern revisjon (EIR) er svært kritiske til Det medisinske fakultets (MED) behandling av en medisinstudent ved Universitetet. Våren 2012 skrev Universitas om en student på medisinstudiet som ble nektet å gå opp til eksamen to dager før eksamensdagen. Hun manglet angivelig obligatorisk oppmøte, men ble truet med skikkethetsvurdering da hun ville bevise at hun hadde fullført den nødvendige undervisningen.

Nå får fakultetets behandling av jenta slakt i Studentombudets og EIRs rapporter, som Universitas har fått tilgang til.

Avviste alt

Sveinung Svanberg, revisjonssjef i EIR, skriver i sin rapport at «... det er flere forhold ved fakultetets behandling av saken som er kritikkverdige, og som burde vært behandlet på en annen måte», og trekker fram en rekke punkter hvor behandlingen av studenten har vært for dårlig fra fakultetets side. Blant annet dreier det seg om ønsket skifte av en uttalt kritisk saksbehandler, søknad om kontinuasjonseksamen og oppfølgingsmøte med fakultetsadministrasjonen der nevnte saksbehandler var referent.

Svanberg ønsket, slik EIRs prosedyrer alltid er, å møte fakultetsledelsen for å diskutere deres betraktninger, men forteller at han nærmest ble stoppet i døra ved MED.

–⁠ Jeg hadde like før sommerferien i fjor et møte med fem representanter fra fakultetet for å legge fram det EIR hadde av betenkeligheter, men det ble knapt en diskusjon. De avviste alt, sier Svanberg.

Studentombudet: –⁠ Kritikkverdig

Studentombud Rustberggard mener det er svært alvorlig at Universitetet ikke fulgte reglene i skikkethetsvurderingen av studenten. Hun skriver i rapporten at: «Å fradømme en student studierett på grunn av manglende skikkethet er noe av det mest inngripende et universitet kan foreta seg overfor studentene. Studenters generelle behov for rettssikkerhet settes på spissen. Siden det ble presentert som en særskilt skikkethetssak overfor studenten, er det derfor høyst kritikkverdig at reglene ikke ble fulgt.»

Hun trekker også fram alvorligheten i at fakultetet ikke fulgte opp en tilbakemelding fra studenten som varsling, men heller støttet seg til underviseren: «Ingen har tilsynelatende undersøkt om det var hold i studentens påstand om at undervisningen hadde et for lite omfang. Fakultetets håndtering av dette er kritikkverdig.»

Totalt bruker Rustberggard begrepet kritikkverdig ved hele seks tilfeller i rapporten, «høyst kritikkverdig» ved to av disse.

Ikke rukket MED

Studentombud Rustberggard vil ikke kommentere hvordan ledelsen på MED reagerte på hennes kritikk og anbefalinger i denne saken. Hun sier hun ikke uttaler seg om enkeltsaker, men forteller at hun ikke har fått være til stede like mye ved MED som ved UiOs øvrige fakulteter.

–⁠ Jeg har fått blanda reaksjoner på rapportene mine. Rollen min er ny for Universitetet, så jeg var forberedt på det. Jeg har informert om stillingen min rundt omkring på UiO og fått gode innspill, spesielt fra «førstelinjene» på fakultetene.

–⁠ Har du også vært på MED?

–⁠ Nei, der har jeg ikke fått presentert meg for førstelinjen. Jeg håper selvsagt at jeg får presentert meg der også, sier Rustberggaard.

Hun opplyser imidlertid at fakultetet har justert sine «Retningslinjer for studenters fremtreden og oppførsel» i tråd med en av anbefalingene i rapporten.

Stilltiende fakultet

Dekan ved MED på UiO, Frode Vartdal, ble tidlig i forrige uke konfrontert med kritikken i rapportene om studenten ved hans fakultet. Han skriver følgende som svar i en e-post:

–⁠ Fakultetsledelsen kan ikke uttale seg om enkeltsaker. Alle vedtak gjort av fakultetet kan innklages for den sentrale klagenemnd.

I kjølvannet av dette svaret har studenten signert et fritak for taushetsplikt for MED og ledelsen ved UiO, som stiller dem frie til å kommentere saken. Etter gjentatte henvendelser ønsker Vartdal likevel ikke å kommentere saken ytterligere.

–⁠ Ikke begått feil

UiO har avsluttet saken: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe mener UiO har sitt på det rene. Arkivfoto: Adrian Nielsen
UiO har avsluttet saken: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe mener UiO har sitt på det rene. Arkivfoto: Adrian Nielsen

Universitetsdirektør ved UiO Gunn-Elin Aa. Bjørneboe mener at Universitetet har sitt på det rene når hun blir konfrontert med rapportene og EIR og Studentombudets kritikk, og sier de vil ta med seg rapportenes innspill.

–⁠ På hvilken måte tar universitetsledelsen hensyn til innvendingene i disse to rapportene til Studentombudet og EIR?

–⁠ Universitetsledelsen arbeider løpende med å optimalisere saksbehandlingsrutinene ved UiO. Vi tar med oss rapportene i dette arbeidet.

–⁠ Hva tenker dere om at både EIR og Studentombudet tar studentens side i denne saken?

–⁠ Vi kan ikke se at det er begått feil fra UiO sin side som skulle medføre at saken fikk et annet utfall enn saken fikk i den sentrale klagenemnda. Slik vi forstår innvendingene fra EIR og Studentombudet, mener heller ikke de at saken er feil avgjort i klagenemnda.

I rapporten tok Studentombudet imidlertid aldri stilling til hvilken part i klagenemnda som «hadde rett». «Studentombudet har sett på helheten i fakultetets behandling av studenten og tar ikke stilling til om studenten skulle fått adgang til eksamen det aktuelle semesteret.» skriver ombudet i rapporten.

–⁠ Flere av Studentombudets innvendinger, og også noen i EIRs rapport, ble aldri diskutert eller tatt opp i klagenemnda. Hvordan forholder dere dere til disse innvendingene? Kommer dere til å be studenten om unnskyldning?

–⁠ Mitt svar er at denne saken er avsluttet fra UiOs side, skriver Bjørneboe i en e-post.

–⁠ Dette er bare en student i rekken av mange ved MED som mener seg dårlig behandlet av fakultetsledelsen og administrasjonen de siste årene. Hvilke tiltak settes i gang for å bedre studiehverdagen ved fakultetet?

–⁠ Dersom det er slik at studenter føler seg dårlig behandlet ved UiO, så beklager vi dette. Ledelsen tar studentenes studiehverdag og rettigheter svært alvorlig. Vi har blant annet opprettet et studentombud som kan bistå studentene i vanskelige saker, og vi har styrket varslingsrutinene med et eget «Si fra»-system, skriver Bjørneboe videre.