FØRSTE MØTE: Kristin Halvorsen (i midten) vil innskrenke studenters innflytelse med en ny lovendring. Her i sitt første møte med UiO etter insettelsen som Kunnskapsminister.
FØRSTE MØTE: Kristin Halvorsen (i midten) vil innskrenke studenters innflytelse med en ny lovendring. Her i sitt første møte med UiO etter insettelsen som Kunnskapsminister.

Tar makten fra studentene

Kunnskapsdepartementet forsøker å få gjennom en lovendring som fratar studentene styringen over studentsamskipnadene. Frp vil reversere forslaget om de kommer i regjering.

STÅR PÅ SITT: Kristin Halvorsen vil innskrenke studenters innflytelse med en ny lovendring.
STÅR PÅ SITT: Kristin Halvorsen vil innskrenke studenters innflytelse med en ny lovendring.

Vår nye kunnskapsminister Kristin Halvorsen står fortsatt bak sin forgjenger Tora Aaslands forslag om å endre studentsamskipnadsloven. Lovendringen går ut på å kreve to tredjedels flertall i samskipnadsstyrene for å fatte vedtak i viktige saker, i motsetning til knapt flertall, slik det er nå.

Lovendringen vil også gjøre at Kunnskapsdepartementet kan oppløse styret i «særlige tilfeller». Derfor vil endringene som nå er til behandling hos Kunnskapsdepartementet (KD) gjøre det vanskeligere for studentene i samskipnadsstyrene å ta avgjørelser i viktige saker.

–⁠ Kunnskapsdepartementet står fortsatt bak forslaget om endringer i studentsamskipnadsloven. Vi oppsummerer lovforslaget innad i KD nå, før det skal opp til vurdering i Stortinget, sier Halvorsen til Universitas.

Vil kunne kaste styret

Et av KDs argumenter for mer makt over samskipnadene er muligheten til å forhindre uvettig pengebruk av uerfarne styrer. Et ess i ermet er Studentsamskipnaden i Narvik, som gikk konkurs i 2008, blant annet etter å ha investert i en innendørs paintballbane.

–⁠ Jeg vil ikke henge ut noen, men avgjørelser har blitt tatt i studentpolitikken som tilsier at dette er den beste løsningen, sier ministeren.

Det er mange kritiske røster til endringsforslagene, og både Norsk Studentorganisasjon og de ulike studentsamskipnadene har kommet med krass kritikk i høringssvarene.

–⁠ Vi skal selvfølgelig vurdere alle stemmene i debatten, og jeg er klar over at det er motstand mot spesielt punktene om å kunne kaste styret og kravet om kvalifisert flertall, sier Halvorsen.

Hun mener likevel at det er fordelaktig for samskipnadene å få det hun mener er en forretningsliknende struktur.

–⁠ I de fleste selskaper er det jo slik at et knapt flertall ikke er nok til å fatte viktige beslutninger. Vi vil gjøre studentsamskipnadene litt likere andre selskaper, med langsiktige krav, hvis denne lovendringen trer i kraft.

Intern uenighet

Det har ikke vært bare lett å få fram lovendringsforslaget. Universitas kjenner til at det har vært interne stridigheter i SV. Det bekreftes av kunnskapsministeren, men hun er likevel ikke bekymret.

–⁠ Det er helt naturlig at det er intern uenighet i saker som denne, sier Halvorsen.

Hun kan ikke si når lovendringen eventuelt trer i kraft.

–⁠ Vi er i gang med å oppsummere lovendringen i KD nå, og den er enda ikke ferdig behandlet. Lovendringen må også gjennom Stortinget, og det er uenigheter innad i Stortinget om dette lovforslaget, så jeg kan ikke si noe sikkert enda.

Slett ikke overbevist

Opposisjonen er langt fra enige i de foreslåtte endringene.

–⁠ Det blir merkelig med en lov som lar studentene bestemme, men kun dersom de gjør som KD sier, mener Frp-politiker Tord Lien, som sitter i Kirke- utdannings- og forskningskomitéen (KUF-komiteen) på Stortinget.

Han er spesielt kritisk til KDs ønske om å kunne oppløse samskipnadsstyret.

–⁠ Det verste er forslaget om oppløsningsrett for samskipnadsstyrene. Hvis det i tillegg kommer flertallskrav som gjør at studentene i styret ikke kan ta avgjørelser, blir det en dobbel mistillit til studentpolitikken. Det er ikke bra, sier Lien.

Lien er meget skeptisk til at KD vil ta styringen fra studentene i det han ser på som en avdemokratisering av studentsektoren.

Det det er lov å håpe at de rødgrønne tar til fornuft.

Tord Lien, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet

–⁠ Fremskrittspartiet vil forsøke å kjempe mot forslaget. Men det er lov å håpe at de rødgrønne tar til fornuft.

–⁠ Hvis Frp kommer i regjering i 2013, vil dere reversere denne lovendringen dersom den trår i kraft?

–⁠ Det er naturlig å gjøre revisjoner når vi kommer i regjering i 2013, sier Lien.

Frp-politikeren er ikke med på KDs argumentasjon om at et par dårlige avgjørelser rettferdiggjør at KD skal ta kontrollen fra samskipnadene.

–⁠ Hvis samskipnadene tar dårlige avgjørelser må de ta konsekvensene selv, sier Lien.

Ordentlig myndighet

Stortingspolitiker i KUF-komiteen for Høyre, Svein Harberg, er også skeptisk til et lovforslag som fratar studentene styringen.

–⁠ Samskipnadene må ha et eget styre med ordentlig myndighet, som ikke kan avsettes uten videre.

Harberg vil ikke svare på om Høyre i en eventuell fremtidig regjering vil reversere en slik lovendring, men sier partiet er kritisk til formuleringene slik de har vært i høringsrunden.

–⁠ Det er underlig at KD skal ha overstyringsmyndighet. Jeg ser for meg at Høyre vil komme med alternative forslag til disse formuleringene.

Harberg presiserer at forslaget til lovendring ennå ikke har vært til behandling i Stortinget, og derfor heller ikke er vurdert i Høyres stortingsgruppe.