Flekker tenner mot ny tann­lege­ut­dan­ning

Ledelsen ved Det odontologiske fakultet i Oslo går sterkt imot forslaget om å opprette tannlegeutdanning ved Universitetet i Tromsø.

–⁠ Jeg vet ikke hvordan man skal rekruttere vitenskapelige ansatte til Tromsø. De må i så fall klones, sier dekan ved Det odontologiske fakultet Hans Reidar Haanæs.

Et utdanningstilbud i Tromsø skal bøte på distriktenes mangel på tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten. Av 150 ledige stillinger på landsbasis, er 60 av dem i Nord-Norge.

–⁠ De bør heller satse på bedre lønns- og arbeidsforhold for å trekke folk ut i distriktene, sier Haanæs.

Utvide tannpleieutdannelsen

Haanæs mener behovet for flere tannleger kan løses på andre måter enn ved å opprette flere utdanningstilbud.

–⁠ Dersom vi utvider tannpleiernes toårige utdannelse med ett år, får de høyere kompetanse slik at de kan overta mye av arbeidet til tannlegene. Dette koster mindre enn å utdanne helt nye tannleger, påpeker Haanæs.

Videre bekymrer det dekanen at forskningsmiljøet vil bli ytterligere fragmentert med enda et utdanningstilbud.

Mange motforestillinger

–⁠ Motstanden i universitetsmiljøet overrasker meg. Det virker som om de har spisskompetanse i å skape motforestillinger, sier Olav Gunnar Ballo som representerer SV i Sosialkomiteen på Stortinget.

Han har selv fremmet forslaget om tannlegeutdanning i Tromsø i forbindelse med en generell tannhelsereform.

Ballo tror det er viktig å trekke paralleller til opprettelsen av legeutdanningen i Tromsø i forbindelse med rekrutteringsproblemene til distriktene.

–⁠ Mange av dem som tok legeutdanning i Tromsø har blitt der. Det viser at en ny tannlegeutdanning er et godt rekrutteringsvirkemiddel, sier Ballo.

Personalmangel

En arbeidsgruppe har på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet kommet frem til at det vil være behov for 40 vitenskapelige stillinger ved en eventuell utdanning i Tromsø. Videre viser en fersk utredning at de eksisterende odontologiutdanningene i Oslo og Bergen allerede har store vansker med rekruttering av vitenskapelig personale.

–⁠ I lys av dette vurderer vi det som galt å opprette et nytt utdanningssted, sier Mari Nes i Forskningsrådets områdestyre for medisin og helse. De var høringsinstans i utredningen om odontologiutdanning i Tromsø.

Høringsuttalelsen fra Forskningsrådet konkluderer med at et økt behov for tannleger heller kan møtes med virkemidler som utvidelse av kvoteordninger for nordnorske studenter, kjøp av studieplasser i utlandet eller ulike typer økonomiske virkemidler.

Legger seg ikke flat

SVs mann Ballo tror ikke det blir noe problem å skaffe vitenskapelig personale til Tromsø.

–⁠ Mange synes nybrottsarbeid er spennende og vil være med. Det er viktig å tørre å tenke nytt og annerledes. Jeg akter ikke å legge meg flat for motforestillinger fra fagmiljøene, sier Ballo.