Uriktig bilde av PPU

«Praktisk-pedagogisk utdanning er både for lang og for teoretisk. Den må kortes ned og gjøres mer praktisk,» skriver tidligere PPU-student Henrik M. Christensen i Universitas 1. september. Han ønsker PPU-studiet forkortet og omlagt.

Hyppige og kontinuerlige studentevalueringer som gjennomføres ved ILS viser imidlertid at flertallet av studentene er svært godt eller godt fornøyd med studiet. Bare fire prosent uttrykker en like sterk misnøye som Christensen gjør. Flertallet av studentene er i tillegg særlig fornøyde med praksis, og har lært mer i praksis enn det Christensen gir uttrykk for at han gjorde.

Flere av de problemene ved lærerutdanningen som Christensen peker på er under kontinuerlig vurdering ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS). Det siste halve året er studentene trukket aktivt med i forbedring og revisjon av studiet, blant annet på et todagers personalseminar i mars der studentene la fram en omfattende rapport på 56 sider: «Ex.paed og PPU – En tilstandsrapport med ideer til endring», med god dokumentasjon og konstruktive forslag til forbedringer av lærerutdanningen.

Grunnskolelærerutdanningen er nå inne i en reform, og Kunnskapsdepratementet har varslet at universitetenes lærerutdanning må forberede seg på en tilsvarende reform. Dette arbeidet vil blant annet medføre en omlegging av pedagogikkfaget. Faggruppen i pedagogikk ved ILS er i gang med en pensum- og forelesningsrevisjon.

Christensen sier at de fire første ukene av praksis i første semester kun går med til observasjon. Slik skal det ikke være, og på de fleste praksisskoler er det heller ikke slik. Og allerede etter de første ukene i praksis blir det vurdert om studentene er klare for den utfordringen det er å stå foran en klasse eller gruppe elever for å lede elevenes læringsprosess.

Christensen vil gjerne ha en karaktersatt praksis i stedet for bestått/ikke bestått. Mange er enige med ham, men dette styres av den nasjonale rammeplanen og gjelder all PPU-undervisning i landet. Christensen ønsker seg et kortere studium, noe som vil føre til mindre praksis. Det er ikke i tråd med hva studentene og lærerutdanningene ellers mener.