Fikk gjennomslag: Leder av Vleferdstinget i Oslo og Akershus, Kaia Marie Rosseland (til venstre) fikk støtte for innstillingen som Arbeidsutvalget hadde utformet. Her snakker hun med møteleder Torkil Vederhus.
Fikk gjennomslag: Leder av Vleferdstinget i Oslo og Akershus, Kaia Marie Rosseland (til venstre) fikk støtte for innstillingen som Arbeidsutvalget hadde utformet. Her snakker hun med møteleder Torkil Vederhus.

Fordelte student­mil­lioner etter planen

Det årlige tildelingsmøtet til Velferdstinget i Oslo og Akershus forløp uten hyttende never, men ikke uten anklager om hersketeknikker.

Hvert år sprøyter Velferdstinget i Oslo og Akershus inn penger i en rekke studentforeninger. I år hadde 14 søknader kommet inn. Totalt 15,7 millioner kroner av studentenes semesteravgift lå i potten.

–⁠ Alt for lite, konstaterte Svein Tømmerdal, representant for Blå liste, nesten før studentrepresentantene hadde fått anledning til å finne plassene sine.

Han ønsket å øke budsjettrammen med 6 millioner til totalt 22 millioner kroner. En stadig mindre andel av semesteravgiften går til de studentdemokratiske foreningene – nå er det på tide å ta igjen etterslepet, mente han.

Forslaget skulle vise seg å ha liten støtte, men bidro likevel til temperaturøkning og debatt.

Så bort fra krav

I starten av møtet ble det bemerket av kontrollkomiteen at Universitas ikke har rett til støtte, siden avisen ikke oppfyller kravet om å oversette ti prosent av artiklene til engelsk.

Det ble likevel enstemmig vedtatt at Velferdstinget skulle se bort fra dette kravet. Styreleder ved Universitas, Johan Lie Hammerstrøm, lovet på sin side bot og bedring.

Ved siden av forslag om økt støtte foreslo Tømmerdal å kutte i støtten til Radio Nova og Universitas. Samtidig foreslo han å øke summen som går til studentparlamentene ved Universitet i Oslo og ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Ble nedstemt

–⁠ Det er et forslag som vil få store konsekvenser for de som rammes, advarte leder for studentparlamentet ved HiOA, Tord Øverland.

Han var blant dem som hadde søkt om mer penger enn det Arbeidsutvalget innstilte på å gi. Likevel var han fornøyd Arbeidsutvalget forslag.

Forslagene til Tømmerdal ble også denne gangen nedstemt.

Glemte å søke

Etter møtet kan også Det norske studentsamfunn (DNS) gå lysere tider i møte. Både formann og viseformann ved DNS skal i framtiden honoreres tilsvarende et studielån. Arbeidsutvalget ønsker å støtte opp om dette, og ga derfor sin støtte til en økning på 211 000 kroner i støtten til DNS.

Mindre heldig var studentrådet ved Politihøgskolen. De hadde rett og slett glemt å levere inn søknad til fristen og fikk derfor ingenting.

Mer frukt, mindre hersketeknikk

Møtet endte med at samtlige av Arbeidsutvalgets forslag ble godkjent. De fleste sa seg fornøyd med årets møte. Noen mente riktignok sjokoladen burde byttes ut med frukt, mens andre mente at flere reprensentanter burde tørre å ta ordet.

Enkelte mente dessuten at noen av deltagerne benyttet seg av hersketeknikker i debatten og oppfordret til bedre manerer neste år.