Effektiv behandling: Årets tildelingsmøte ble ferdig to timer før tiden. Et av de viktigste vedtakene var en økt satsing på studentenes tannhelse.
Effektiv behandling: Årets tildelingsmøte ble ferdig to timer før tiden. Et av de viktigste vedtakene var en økt satsing på studentenes tannhelse.

Slik fordeles student­mil­lio­nene

Vantro studentrepresentanter kunne konstatere at årets tildelingsmøte ble en knirkefri affære.

Det årlige tildelingsmøtet til Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er den viktigste studentpolitiske begivenheten for studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). I år ble 14,8 millioner semesteravgiftskroner fordelt på ulike studentforeninger. Vanligvis er tildelingsmøtene preget av kaos, tvil om habilitet, steile fronter og tabber. Etter møtet var derfor overraskelsen stor blant så å si alle delegatene over at årets tildeling gikk totalt knirkefritt for seg.

Mer til tannlegebehandling

På møtet ble det vedtatt en opptrapping av tannlegesatsingen som ble startet i 2012. Da ble prisene på tannlegetjenestene i SiO redusert med 20 prosent; i år ble det bestemt at prisene skal ned med ytterligere 20 prosent. I tillegg ble det fastsatt et pristak på 3000 kroner per behandling.

Samtidig ble det bestemt at VT skal jobbe for at SiO får på plass et nettbasert timebestillingssystem i helseavdelingene. I dag er det bare mulig å bestille time på hverdager mellom klokka 08 og 09.

Forslaget om pristak møtte uventet motstand fra Venstrealliansen. Representant Signy Grape uttrykte bekymring for at noen ville lure systemet ved å melde seg opp som student for å få billigere tannlegebehandling. Men hun fikk ikke gehør for sine bekymringer, og arbeidsutvalgets forslag ble stående uendret.

Ønsket 1,8 millioner mer

Før møtet hadde arbeidsutvalget i VT fremmet en innstilling med forslag til fordelingen av studentpengene. På møtet kan studentrepresentantene foreslå endringer av arbeidsutvalgets innstilling.

Det mest ytterliggående forslaget kom fra Svein Tømmerdal, representant for Blå liste. Han argumenterte for å øke budsjettrammen med 1,8 millioner kroner, slik at den totale tildelingspotten ville blitt på 16,6 millioner. Selv omtalte han forslaget som «moderat og forsiktig», til humring fra enkelte i salen. Tømmerdal viste til en historisk utvikling der en stadig mindre del av studentavgiftene blir fordelt gjennom tildelingsmøtet. Men han fikk ikke gehør for forslaget, som ble resolutt nedstemt.

Heller ingen andre vesentlige endringsforslag ble vedtatt, og arbeidsutvalgets innstilling ble dermed stående uendret.

Styrker studentmediene

Studentmediene er tydelig prioritert i neste års budsjett, der det legges til rette for en satsing. Universitas fikk fullt tilslag på sin søknad om 2,7 millioner kroner, mens Radio Nova fikk 1,7 millioner kroner. Dermed fikk Radio Nova nærmere 160 000 mer enn i fjor, mens Universitas fikk økt budsjettet med nærmere 400 000, og er dermed tilbake på samme nivå som budsjettet for 2012.

«Studentmediene er helt essensielle for et levende studentdemokrati, for studentkulturen og er viktige for å skape en felles studentidentitet i Oslo og Akershus», heter det i arbeidsutvalgets begrunnelse.

Satsingen gikk derimot på bekostning av studentdemokratiene. Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (SP HiOA) var organisasjonen som fikk det største kuttet. De ble kuttet fra 341 000 kroner i fjorårets budsjett til 300 000 kroner i årets.

Kutt for studentparlamentene ved UiO og HiOA ble begrunnet med at de har stor egenkapital og derfor ikke et så stort behov for midler.

Unison hyllest

Da møtet var over var det tid for møtekritikk. Nærmest samtlige representanter ga uttrykk for at møtet hadde vært usedvanlig vellykket, og skamroste Velferdstingets arbeidsutvalg, anført av leder Tone Vesterhus, for et svært grundig forarbeid. Flere var nærmest sjokkerte over hvor knirkefritt det hele hadde gått.

VT-leder Vesterhus er også positivt overrasket over gjennomføringen.

–⁠ Det ble et veldig bra møte, sier Vesterhus.

Hun tror årsaken til den unisone hyllesten er at representantene klarte å tenke på helheten i tildelingsforslaget, og ikke bare på enkelttildelingene isolert sett.

–⁠ Jeg ble også veldig positivt overrasket over at folk klarte å legge fra seg den sterke trangen til å forsvare sin egen institusjons interesser, sier hun.

Hun har følgende oppfordring til fremtidige arbeidsutvalg:

–⁠ Sørg for å ha alle fakta på bordet, slik at det ikke skjer feil på bakgrunn av misforståelser. Det er en lang prosess, men det er veldig viktig at det gjøres grundig.