VIL IKKE BRUKE STUDENTENES PENGER: – Hver krone vi bruker i en slik prosess kunne vært brukt på å forbedre studentenes tilbud, sier leder i OAS Magnus Hovengen. Fredrik Refsnes fra SiO (til venstre) sier seg enig.
VIL IKKE BRUKE STUDENTENES PENGER: – Hver krone vi bruker i en slik prosess kunne vært brukt på å forbedre studentenes tilbud, sier leder i OAS Magnus Hovengen. Fredrik Refsnes fra SiO (til venstre) sier seg enig.

Sammen­slåing i fare

Kunnskapsdepartementet utsetter sammenslåingen av SiO og OAS på ubestemt tid. Grunnen er en avgift som i verste fall kan overstige 100 millioner. På tross av en fusjon av de to samskipnadene ønsker både SiO og OAS å ta med alle ansatte videre, men ledelsen innrømmer at det vil bli enkelte endringer i stillinger.

Sammenslåingen mellom Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) er planlagt gjennomført til 1. januar 2011. Nå råder det usikkerhet rundt planene. Det er Kunnskapsdepartementet (KD) som tar den endelige avgjørelsen om hvorvidt samskipnadene skal slås sammen, og i et skriv fra statsråd Tora Aasland kommer det frem at klarsignalet fra departementet nå er satt på vent.

–⁠ 1. januar 2011 er målet vi jobber etter, men det forutsetter en snarlig avgjørelse fra KD, sier Fredrik Refsnes, styreleder i SiO.

Kan felles av avgift

Sammenslåingen av de to samskipnadene vil utløse en dokumentavgift, og det er denne avgiften som er grunnen til at KD avventer sin endelige avgjørelse. Dokumentavgiften tilsvarer en utgift på 2,5 prosent av markedsverdien til eiendommer som overføres fra en juridisk enhet til en annen. Ettersom SiO og OAS har hoveddelen av sine verdier plassert i studentboliger, vil dette tilsvare en betydelig sum.

–⁠ Vi har beregnet markedsverdien på SiOs boliger til å ligge et sted mellom fire og fem milliarder. Dokumentavgiften avhenger litt av hvordan selve fusjonen foregår, men i verste fall er det snakk om et engangsbeløp på over 100 millioner kroner. Til sammenligning får vi årlig inn 32 millioner kroner fra semesteravgiften, sier Refsnes.

–⁠ Det er utenkelig at vi skal bruke studentenes penger på en så stor sum, sier Refsnes, som presiserer at KD må finne en alternativ løsning til dokumentavgiften.

Administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg, mener dagens lovverk for samskipnader er mangelfullt.

–⁠ Lovverket tar ikke høyde for at det kan være hensiktsmessig å slå sammen samskipnader, selv om det i dag kan synes å være politisk vilje for å redusere antall samskipnader på landsbasis. Frem til søknaden er endelig vedtatt av KD vet vi verken når eller om sammenslåingen blir en realitet, sier Dyrberg.

KD utsetter

Departementet jobber nå med alternative løsninger til dokumentavgiften.

–⁠ Det er for tidlig å si noe sikkert om når vi får avklart dette. Problemstillingen er at det er såpass store summer knyttet til avgiften, selv om dette avhenger av hvordan sammenslåingen vil foretas, sier Lars Vasbotten direktør for universitets og høyskoleavdelingen i KD.

–⁠ Finnes det en vei utenom dokumentavgiften?

–⁠ Vi ser nå på hvilke lovgrunnlag som foreligger. Blant annet er det åpnet for enkelttilfeller hvor man kan fritas fra eller redusere avgiften, dersom særlige forhold ligger til rette. Departementet er positive til sammenslåingen, men først må vi få klarhet i de økonomiske og administrative elementene, sier han.

Har tatt regningen før

Ved tidligere sammenslåinger av samskipnader har KD selv betalt avgiften, blant annet da stiftelsen Studentbygg Bodø ble innlemmet i Studentsamskipnaden i Bodø i 2003. Beløpet som da var på 2,8 millioner ble finansiert over statstbudsjettet. Et annet eksempel er sammenslåingen som ble til Studentsamskipnaden i Telemark i 1997. Også her tok KD regningen.

Vasbotten vil ikke si om dette kan bli aktuelt for SiO og OAS.

–⁠ Dersom vi ikke finner andre løsninger, er dette noe som må vurderes i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.

Skaper usikkerhet

Det er mange elementer som skal falle på plass i en eventuell sammenslåing. De to samskipnadene har derfor satt ned en styringsgruppe, bestående av studentstyrelederne samt administrerende direktører for SiO og OAS. Styringsgruppen skal planlegge den nye organisasjonens struktur og sammensetning, og dette arbeidet påvirkes nå av KDs utsettelse.

–⁠ Veldig mye avgjør av når KD kommer med et endelig svar. Selv om planleggingen av sammenslåingen har pågått lenge, er det mange ting som ikke kan iverksettes før det foreligger en endelig avgjørelse, sier Refsnes.

–⁠ Det er begrenset hva vi kan planlegge før den endelige godkjenningen er klar, sier Magnus Hovengen, leder for OAS.

Refsnes frykter konsekvensene ved KDs utsettelse.

–⁠ Det verste som kan skje er at sammenslåingen kollapser, dersom KD ikke finner en vei utenom dokumentavgiften, sier Refsnes.

–⁠ Ingen skal miste jobben

Universitas har tidligere skrevet om ansatte ved de to samskipnadene som frykter for jobben ved sammenslåing. På tross av omrokkeringer, loves det at ingen skal miste jobben i den nye organisasjonen. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo Lisbeth Dyrberg mener informasjonen til de ansatte har vært en viktig del av planleggingen til en eventuell sammenslåing.

–⁠ De ansatte blir fortløpende informert om hver fase i prosjektet gjennom prosjektet nyhetsbrev, intranett, egen fusjonsweb og virksomhetsledere. Alle skal fortsatt ha jobb i den sammenslåtte samskipnaden, og vi tror det vil bli relativt beskjedne endringer for de aller fleste, sier Dyrberg.

–⁠ Er det mye usikkerhet?

–⁠ Vi har lurt på om folk synes de er godt nok informert, og i tillegg til informasjonen vi gir ut, har vi gjort en internundersøkelse for både SiO og OAS-ansatte. Begge undersøkelsene er gjennomført denne våren og viser at folk er nysgjerrige på den andre samskipnaden. Slik vi tolker resultatene er folk i all hovedsak fornøyd med informasjonen de har fått, og vi har også spurt hva de ansatte ønsker mer informasjon om.