FOTO: Privat
FOTO: Privat

Teologi­stu­dier går ikke ut på dato

I forrige ukes leder i Universitas uttrykkes det at UiO som sekulært basert, vitenskapelig institusjon ikke bør tilby teologiprogrammer. Det henvises til Stephen Jay Gould som hevder at det verdimessige ikke overlapper med det empiriske. Videre utrykkes det at Universitetet bør droppe undersøkelser av «de store spørsmålene» fordi «det er ikke vitenskap».

Nå er strengt tatt vitenskapshistorien sterkt farget av normativt pregede diskusjoner. Filosofi, etikk og jus er også utpregede normative fag. Teologi er et fortolkende fag, og som sådan normativt, men det er også deskriptivt og empirisk undersøkende. Det er også et verdimessig standpunkt å fremme kategorisk nedleggelse av et felt basert på stigma knyttet til dette feltet.

–⁠ Man kan ikke kalle dette en imam-utdanning foreløpig: UiO skal utdanne religiøse ledere innen islam

Det Universitas her foreslår kan tolkes til å ligge nært det franske laïcité-prinsippet, en sekularisme der uttrykk for religiøsitet i det offentlige rom begrenses sterkt. Ja, laïcité bygger på «opplysningstidens sekulære idealer», men er en av mange tolkninger av ideell sekularisme. Det er viktig å vite at religionskritikk startet innad i teologistudiene, se teologen Friedrich Schleiermacher, en av den moderne teologiens opphavsmenn. Til teologien hører religionskritikken. Derfor er nettopp innenfraperspektivet både nyansert og et viktig bidrag til et mest mulig lyttende og åpent forskningsmiljø.

–⁠ Det norske samfunn burde tatt ansvar for en slik utdanning: Disse imamene vil ha en ha en imamutdanning ved UiO

Et annet moment er at det er en betydelig del av forskningen og formidlingen handler om nettopp empiri. Ta granskningen av kildegrunnlaget til flere religiøse tekster som kroneksempelet her. Å kutte ut et langt og konstruktivt samarbeid mellom teologer og arkeologer er uheldig for videreføringen av en lang forskningstradisjon med mye svært viktig arbeid foran seg.

Å være del av et Universitet betyr å kunne anvende logikk godt og konsistent. Når religiøse tekster plasseres under tolkningslupen et nettopp logikk en av de viktigste verktøyene. Å skyve slike studier ut av akademia er å overlate arbeidet til i verste fall mindre utdannede og mer lukkede kretser.

TF-dekanen: –⁠ TF har ingen andre sjefer enn Svein Stølen