Ingen maksgrense: Ingen universiteter eller høyskoler har noen  øvre behandlingstid for varsler. Arkivfoto: Angelique Culvin
Ingen maksgrense: Ingen universiteter eller høyskoler har noen øvre behandlingstid for varsler. Arkivfoto: Angelique Culvin

Juspro­fessor: –⁠ Utdan­nings­in­sti­tu­sjo­nene tar ikke ansvaret sitt alvorlig nok

Ingen av universitetene eller de store høyskolene i Oslo setter noen grense for hvor lang behandlingstiden av varsler skal ta. Jusprofessor Mads Andenæs mener at institusjonene må ta problemet med lange saksbehandlingstider på alvor.

I forrige uke skrev Universitas om et varsel om seksuell trakkasering ved UiO. Universitetet brukte ti måneder på å konfrontere den anklagede, og advokat Else Leona McClimans kommenterte at saksbehandlingen ikke ivaretok rettssikkerheten til noen av partene. Ifølge henne hørtes saksbehandlingen hårreisende ut.

Universitas har vært i kontakt med representanter for Oslomet, Høyskolen Kristiania, BI, UiO, NMH og KHiO og spurt dem om det finnes et regelverk som setter en maksimal behandlingstid for varslingssaker.

Én av fem studenter opplever diskriminering i høyere utdanning: Dette skjer når du varsler

Ingen maksgrense

Felles for alle institusjonene er fraværet av en fastsatt maksimal behandlingstid. Ingen av Oslos største utdanningsinstitusjoner har forhåndsdefinerte tidsgrenser.

Ettersom ulike saker krever ulike tiltak, mener institusjonene at man må regne med at behandlingstiden varierer fra sak til sak.

–⁠ Behandlingstiden vil variere avhengig av kompleksitet og alvorlighetsgrad, men alle varsler blir svært høyt prioritert, understreker Hannah Møller Endresen, kommunikasjons- og samfunnskontakt ved BI.

Høyskolen Kristiania forteller at deres varsler blir håndtert og prioritert fortløpende, og dette virker å være normen blant alle skolene.

Studentombud ved Oslomet, Katrine Klyve, forsikrer at studenter skal få tilbakemelding på at varselet er mottatt innen to uker. Hun påpeker videre at universitetet er underlagt forvaltningsloven i disse sakene.

Vi har bare sett begynnelsen. Vi kommer til å få flere saker som må behandles.

Mads Andenæs

Personaldirektør ved UiO, Irene Sandlie, forklarer at ved UiO skal varsleren så raskt som mulig få beskjed om at varselet er mottatt, samt informasjon om videre behandling.

BI har ingen varsler: Studenter tier om seksuell trakassering

Seksjonssjef for studie- og FoU-seksjonen ved NMH, Camilla Sønstabø Thorkildsen, forteller at behandlingstiden avhenger av saken, men understreker at på NMH settes arbeidet med utredningen i gang med en gang varselet mottas.

Jørn Mortensen, rektor ved KHiO, svarer at de ikke har noen maksimal behandlingstid.

KHiO: Mottok alvorlige varsler

Må vise at de er skikket

Ifølge forvaltningsloven, som Oslomet regner som overordnet, skal saker behandles uten «ugrunnet opphold», og forvaltningsorganet som behandler saken plikter å gi et foreløpig svar dersom det ventes at behandlingstiden vil bli «uforholdsmessig lang».

Mads Andenæs, professor ved juridisk fakultet ved UiO, forteller at det tar tid å behandle slike saker på en forsvarlig måte, men kommenterer:

–⁠ Det er viktig at saksbehandlingstiden gjøres så kort som mulig, og ingen av utdanningsinstitusjonene har tatt dette alvorlig nok. Blir behandlingstiden for lang kan ikke slike saker løses effektivt og formålstjenlig,

Andenæs mener forøvrig at den ti måneder lange behandlingstiden kvalifiserer som «uforholdsmessig lang».

–⁠ Utdanningsinstitusjonene må bare vise at de er skikket til å behandle slike varslingssaker. Alle vet at det vil komme flere av dem. Det eneste overraskende er at vi ikke har fått flere.

Han legger til:

–⁠ Vi har bare sett begynnelsen. Vi kommer til å få flere saker som må behandles. At slike saker synes å komme overraskende for noen av disse institusjonene, tyder jo på at de ikke har tatt sitt ansvar på alvor.

Han poengterer at det ikke er noen unnskyldning at man ikke er forberedt på å behandle slike saker.