VIL TA TAK I PROBLEMENE: Rektor ved Musikkhøgskolen Eirik Birkeland tror det tette samarbeidet mellom lærer og student som musikkundervisning krever, gjør at studentene ved Musikkhøgskolen er ekstra sårbare for uønskede seksuelle tilnærminger.
VIL TA TAK I PROBLEMENE: Rektor ved Musikkhøgskolen Eirik Birkeland tror det tette samarbeidet mellom lærer og student som musikkundervisning krever, gjør at studentene ved Musikkhøgskolen er ekstra sårbare for uønskede seksuelle tilnærminger.

Setter søkelys på sex-trakassering

Seks av studentene som ble spurt i en undersøkelse ved Norges musikkhøgskole forteller at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Nå lover rektor å rydde opp.

– Vi har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet, og skal være omhyggelige i oppfølging av det som har kommet frem, sier Eirik Birkeland, rektor ved Musikkhøgskolen.

2,4 prosent av studentene har som ble spurt i en undersøkelse utført ved Musikkhøgskolen svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. 8,7 prosent har observert at andre studenter har blitt utsatt for slik oppmerksomhet. Dette kommer frem i en studentevaluering av læringsmiljøet på Musikkhøgskolen fra 2009. I 71,4 prosent av tilfellene var det lærere som skal ha kommet med de seksuelle tilnærmingene.

Kan skape frykt

I alt har 22 av de 253 studentene som deltok i undersøkelsen svart at de har vært vitne til uønskede seksuelle tilnærminger. Leder i studentutvalget ved Musikkhøgskolen Jo Fougner Skaansar tror prosentandelen som har observert tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet, kan være unaturlig høy. Han mener derfor at man heller bør forholde seg til andelen som svarer at de selv har opplevd slike tilnærminger.

– Det er 8,7 prosent som har observert tilfeller av dette og bare 2,4 prosent som har opplevd noe selv. Det kan tyde på at noen av de som har observert dette, har misforstått hva som faktisk har skjedd, sier Skaansar.

Jomar Talsnes Heggdal er leder av læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Oslo (UiO) og har fulgt med på fjorårets trakasseringskandale ved Det odontologiske fakultet. Han er ikke enig med Skaansar, og fremhever at man må ta alle de individuelle opplevelsene på alvor.

– Hvis noen ser noe de opplever som uønsket seksuell oppmerksomhet, skaper det en frykt for at det også kan skje med dem. Og det er en frykt man ikke skal ha noe av, sier Heggdal.

Han mener imidlertid det er modig av Musikkhøgskolen å rette søkelys mot sex-trakassering i undersøkelsen.

– Høres mye ut

Mette Børing har som hovedvernombud ved UiO erfaring med seksuell trakassering fra de omdiskuterte tilfellene ved Det odontologiske fakultet i fjor. Hun mener at funnene i Musikkhøgskolens rapport er alvorlige.

– Ifølge arbeidsmiljøloven medfører slike funn aktivitetsplikt for arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å sette i gang tiltak for å forhindre at det skjer. Dette skal ikke studentene oppleve. Dette er lovbrudd, sier Børing.

Også fakultetsverneombud ved Det medisinske fakultetet ved UiO Elisabeth Augdahl ser alvorlig på tallene som kommer frem i rapporten.

– Jeg tror det er store mørketall her på universitetet, og det forundrer meg ikke om det finnes mørketall også på Musikkhøgskolen.

Elisabeth Augdahl,

fakultetsverneombud ved Det Medisinske fakultetet

– Jeg synes det hørtes mye ut. Og et tall er et tall for mye, uavhengig av hvor stort det er. Det er ille at sånt overhodet skjer. Jeg tror det er store mørketall her på universitetet, og det forundrer meg ikke om det finnes mørketall også på musikkhøgskolen, sier Augdahl.

Hovedverneombud ved Musikkhøgskolen Philip Anders Dammen mener det er viktig at man får slutt på uønskede tilnærminger, men at bevisstheten rundt dette allerede er stor ved Musikkhøgskolen.

– Jeg tror at det er veldig mange lærere som er veldig oppmerksomme på dette, og som er veldig forsiktig overfor studentene. Kanskje er de også enda mer tilbakeholdne med berøring og nærhet enn det som er faglig ønskelig. Når man skal korrigere håndstillinger og sånne ting, sier Dammen.

Mye tett samarbeid

Rektor Birkeland mener at Musikkhøgskolen har et gjennomgående godt læringsmiljø, men at de likevel er sårbare for seksuelle tilnærminger, ettersom mye av undervisningen krever et tett samarbeid mellom lærer og student.

– Det er viktig for oss å være føre var med disse problemene. Vi er jo sårbare fordi vi har mye en-til-en-undervisning. Dette kommer vi til å ta opp på neste personaldag, sier Birkeland.

Silje Marie Skeie i Læringsmiljøutvalget ved Musikkhøgskolen har vært med å utarbeide evalueringen. Hun trekker også frem den særegne undervisningsformen ved Musikkhøgskolen.

– Vi tok inn spørsmålet i undersøkelsen fordi tilsvarende undersøkelser ved andre læresteder har vært med på å avdekke tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet. Ved lignende saker som har vært oppe i det siste, for eksempel ved Det odontologiske fakultet, var det tilfeller som skjedde under veiledning og i en-til-en-situasjoner. Vi som har mye av dette, bør derfor kanskje være ekstra oppmerksomme, sier Skeie.

For dårlig lovverk

Heggdal mener at dagens lovverk ikke beskytter studentene godt nok mot seksuell trakassering. Han har tidligere tatt til ordet for at studentene skal få sitt eget verneombud.

– Forholdet mellom student og veileder er et veldig skjevt maktforhold, og dagens lovverk tar ikke dette godt nok på alvor. Jeg er tilhenger av å få et tillegg i universitets- og høyskoleloven som poengterer institusjonenes ansvar for ta tak i eventuelle tilfeller av seksuell trakassering. Det bør være straffbart å lukke øynene, sier Heggdal.

Studentparlamentet ved UiO jobber nå for å få et eget hovedvernombud for studenter.