Annonse

Oslo Internasjonale Teaterfestival

VIL TA TAK I PROBLEMENE: Rektor ved Musikkhøgskolen Eirik Birkeland tror det tette samarbeidet mellom lærer og student som musikkundervisning krever, gjør at studentene ved Musikkhøgskolen er ekstra sårbare for uønskede seksuelle tilnærminger.

Setter søkelys på sex-trakassering

Seks av studentene som ble spurt i en undersøkelse ved Norges musikkhøgskole forteller at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Nå lover rektor å rydde opp.

– Jeg tror det er store mørketall her på universitetet, og det forundrer meg ikke om det finnes mørketall også på Musikkhøgskolen. Elisabeth Augdahl, fakultetsverneombud ved Det Medisinske fakultetet

– Vi har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet, og skal være omhyggelige i oppfølging av det som har kommet frem, sier Eirik Birkeland, rektor ved Musikkhøgskolen.

2,4 prosent av studentene har som ble spurt i en undersøkelse utført ved Musikkhøgskolen svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. 8,7 prosent har observert at andre studenter har blitt utsatt for slik oppmerksomhet. Dette kommer frem i en studentevaluering av læringsmiljøet på Musikkhøgskolen fra 2009. I 71,4 prosent av tilfellene var det lærere som skal ha kommet med de seksuelle tilnærmingene.

Kan skape frykt

I alt har 22 av de 253 studentene som deltok i undersøkelsen svart at de har vært vitne til uønskede seksuelle tilnærminger. Leder i studentutvalget ved Musikkhøgskolen Jo Fougner Skaansar tror prosentandelen som har observert tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet, kan være unaturlig høy. Han mener derfor at man heller bør forholde seg til andelen som svarer at de selv har opplevd slike tilnærminger.

– Det er 8,7 prosent som har observert tilfeller av dette og bare 2,4 prosent som har opplevd noe selv. Det kan tyde på at noen av de som har observert dette, har misforstått hva som faktisk har skjedd, sier Skaansar.

Jomar Talsnes Heggdal er leder av læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Oslo (UiO) og har fulgt med på fjorårets trakasseringskandale ved Det odontologiske fakultet. Han er ikke enig med Skaansar, og fremhever at man må ta alle de individuelle opplevelsene på alvor.

– Hvis noen ser noe de opplever som uønsket seksuell oppmerksomhet, skaper det en frykt for at det også kan skje med dem. Og det er en frykt man ikke skal ha noe av, sier Heggdal. Han mener imidlertid det er modig av Musikkhøgskolen å rette søkelys mot sex-trakassering i undersøkelsen.

– Høres mye ut

Mette Børing har som hovedvernombud ved UiO erfaring med seksuell trakassering fra de omdiskuterte tilfellene ved Det odontologiske fakultet i fjor. Hun mener at funnene i Musikkhøgskolens rapport er alvorlige.

– Ifølge arbeidsmiljøloven medfører slike funn aktivitetsplikt for arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å sette i gang tiltak for å forhindre at det skjer. Dette skal ikke studentene oppleve. Dette er lovbrudd, sier Børing.

Også fakultetsverneombud ved Det medisinske fakultetet ved UiO Elisabeth Augdahl ser alvorlig på tallene som kommer frem i rapporten.

– Jeg synes det hørtes mye ut. Og et tall er et tall for mye, uavhengig av hvor stort det er. Det er ille at sånt overhodet skjer. Jeg tror det er store mørketall her på universitetet, og det forundrer meg ikke om det finnes mørketall også på musikkhøgskolen, sier Augdahl.

Hovedverneombud ved Musikkhøgskolen Philip Anders Dammen mener det er viktig at man får slutt på uønskede tilnærminger, men at bevisstheten rundt dette allerede er stor ved Musikkhøgskolen.

– Jeg tror at det er veldig mange lærere som er veldig oppmerksomme på dette, og som er veldig forsiktig overfor studentene. Kanskje er de også enda mer tilbakeholdne med berøring og nærhet enn det som er faglig ønskelig. Når man skal korrigere håndstillinger og sånne ting, sier Dammen.

Mye tett samarbeid

Rektor Birkeland mener at Musikkhøgskolen har et gjennomgående godt læringsmiljø, men at de likevel er sårbare for seksuelle tilnærminger, ettersom mye av undervisningen krever et tett samarbeid mellom lærer og student.

– Det er viktig for oss å være føre var med disse problemene. Vi er jo sårbare fordi vi har mye en-til-en-undervisning. Dette kommer vi til å ta opp på neste personaldag, sier Birkeland. Silje Marie Skeie i Læringsmiljøutvalget ved Musikkhøgskolen har vært med å utarbeide evalueringen. Hun trekker også frem den særegne undervisningsformen ved Musikkhøgskolen.

– Vi tok inn spørsmålet i undersøkelsen fordi tilsvarende undersøkelser ved andre læresteder har vært med på å avdekke tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet. Ved lignende saker som har vært oppe i det siste, for eksempel ved Det odontologiske fakultet, var det tilfeller som skjedde under veiledning og i en-til-en-situasjoner. Vi som har mye av dette, bør derfor kanskje være ekstra oppmerksomme, sier Skeie.

For dårlig lovverk

Heggdal mener at dagens lovverk ikke beskytter studentene godt nok mot seksuell trakassering. Han har tidligere tatt til ordet for at studentene skal få sitt eget verneombud.

– Forholdet mellom student og veileder er et veldig skjevt maktforhold, og dagens lovverk tar ikke dette godt nok på alvor. Jeg er tilhenger av å få et tillegg i universitets- og høyskoleloven som poengterer institusjonenes ansvar for ta tak i eventuelle tilfeller av seksuell trakassering. Det bør være straffbart å lukke øynene, sier Heggdal.

Studentparlamentet ved UiO jobber nå for å få et eget hovedvernombud for studenter.

Fakta

Sex-trakassering ved Musikkhøgskolen:
  • Studentevalueringen av læringsmiljøet ved Musikkhøgskolen ble gjennomført i november 2009.
  • 253 av musikkhøgskolen 630 elever deltok i undersøkelsen.
  • I rapporten kommer det frem at 6 studenter (2,4 prosent) har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, og at 22 studenter (8,7 prosent) har observert at medstudenter får slik oppmerksomhet.
  • I 20 av de 28 tilfellene (71,4 prosent) var det lærere som kom med de seksuelle tilnærmingene.

Annonse

Debattmøte

17 kommentarer

Christian Vadeer

Hurra! Vi på odontologisk fakultet er ikke alene lenger!

"– Det er 8,7 prosent som har observert tilfeller av dette og bare 2,4 prosent som har opplevd noe selv. Det kan tyde på at noen av de som har observert dette, har misforstått hva som faktisk har skjedd, sier Skaansar. " Tja, det kan vel også skyldes at hvis det utøves mot én person, kan det jo lett være slik at tre andre personer ser det. Det skal mye til for at de eneste som legger merke til trakassering er den ene som trakasseringen blir utført mot.

NN

Nå viste vel granskningen på Odontologi at det IKKE var sextrakkasering det var snakk om. Synd at verneombudet gjentar dette når det ikke var slik.

2.4 % er vel lavere enn i arbeidlivet forøvrig tror jeg. Men 6 av 250 studenter er jo ikke så bra. Hvis det da ikke er slik at man har en absurd vid defenisjon, sist dette var diskutert inbefattet det uønskede blikk.

Pelle Anonym

Litt av problemet her er at man opererer med to definisjoner i artikkelen kontra i spørreundersøkelsen. "Uønsket seksuell oppmerksomhet" kan bety så mangt, det har sogar skjedd meg som ung mann. At man bruker "seksuell trakassering" som synonym med dette må bare beskrives som misvisende.

Det andre problemet er at i artikkelen blander man sammen tallene i et tabloid sammensurium. Det som ville vært interessant å skille ut er hvor mange av de som hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet som rapporterte at oppmerksomheten kom fra en lærer, kontra fra en medstudent.

Slik tallene er blandet kan det være at en gest fra en lærer er blitt misforstått av tjue observatører mens alle seks som faktisk har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet har opplevd det fra medstudenter. Eller det kan være at fjorten studenter har observert seks studenter motta slik oppmerksomhet fra lærere. Poenget er at med et så lite tallgrunnlag må man rapportere så detaljert man kan da man ikke kan anta en statistisk normalvariasjon.

At Universitas publiserer dette i krigstyper mens de ikke klarer å presentere de mest grunnleggende fakta i saken er svakt.

HF-student

"Nå viste vel granskningen på Odontologi at det IKKE var sextrakkasering det var snakk om."

Og hvor stor troverdighet har den granskningen, tror du? Mindre enn null. Universitetet gransket seg selv, frikjente seg selv. Quelle surprise! Kanskje på tide å våkne opp fra UiO-søvnen?

Seksuell trakassering må her defineres etter norsk lov, i dette tilfellet likestillingsloven. Uønsket seksuell oppmerksomhet er endel av den definisjonen. Så dette er ikke veldig misvisende Pelle.

NN

HF stud stoler visst mer på Dagbladets kamanjejournalistikk enn på granskninger. Arbeistilsynet har også lagt vekk saken om sextrakkasering. Rapporten fant annen trakassering så den virker ærlig. Det hender jo at sextrakkaseringsanklager ikke stemmer. Hva mener HF stud man skulle gjøre da, var det ikke på sin plass å granske?

HF-student

Normal kildekritikk og intern erfaring med UiO-kulturen tilsier at informasjon fra innbyrdes uavhengige kilder (som omfatter langt flere aktører enn Dagbladet) er mer troverdig enn informasjon fra "frimurer-aktige" organisasjoner som UiO.

Den granskningen som ble gjennomført var intern, og den var åpenbart ledsaget av en PR-kampanje anført av Hovedverneombudet. Jeg har ikke innside-informasjon fra denne granskningssaken (slik du later til å ha), men kjenner til liknende saker fra andre fakulteter, der saksbehandlingen var så lite nøytral, objektiv og profesjonell som overhodet mulig i land utenfor den tredje verden.

Såvidt jeg husker var det i Odontologi-saken 40% av studentene som rapporterte om trakassering. Det er et litt for høyt tall til at det bare kan avskrives som "oppspinn." Som regel vil den interne graskningsinstansen da henvise til bevisets stilling, som i slike saker alltid vil være vanskelig.

NN

Resulatetene fra undersøkelsen har vært presentert i pressen. Og det er kun hovedverneombudet som fremdeles snakker om sextrakssering, så hun driver i så fall PR mot UiO i så fall.

Etter det som har vært referert har rapporten innrømmer trakassering men det hadde altså ikke med sex å gjøre.

Du må lese oppslagene bedre før du uttaler deg HF-stud, dessuten hvilken annen informasjon enn Dagbladet har du?

HF-student

Odontologi-saken har vært omtalt i ulike aviser, deriblant Uniforum og Universitas. Dersom du leser disse avisene vil du se at Hovedverneombudet rykket ut og "slo alarm", for dermed å signalisere at dette "tas alvorlig." Deretter fikk UiO anledning til å vise seg fram som en seriøs og moralsk høyverdig institusjon som etter en "grundig" intern "granskning" kom fram til at det ikke var noe i de fremsatte klagene. Derneste rykket Hovedverneombudet ut i universitetsavisene og roste UiO-ledelsen opp i skyene for innsatsen og bekreftet at det ikke var noe sex-problem ved Odontologisk. Alt i alt, rimelig bra regi på det hele. Siv Nordrum fortjener lønnsforhøyelse etter dette.

Hva er det som får deg til å opprettholde en slik kullsviertro på denne rapporten? Vet du hvilke folk som jobber i HMS-enheten, f.eks., dvs. de som intervjuer ofrene i slike saker?

NN

Jeg tror nok det er Dagbladets dekning som er den som teller for universitetets omdømmme. Det er denne jeg har lest. Og du mener tydeligvis den er den riktigste. Hva er bevisene for at det var sex trakkassering ved odonten?

Ingen har sakt at det ikke var problemer der, men altså ikke sex.

Hva mener du UiO skulle gjort da? Og det virker som du har et veldig negativt bilde av Blindern. Er det noen som har plaget deg eller?

HF-student

Jeg personlig har ikke vært plaget, men jeg vet om mange tilfeller der både trakassering, diskriminering og sex har vært inne i bildet. I et par tilfeller har det vært tale om voldtekt. De som har vært i systemet i noen år vet at dette er en del av hverdagen ved UiO. Mitt negative bilde av Blindern er basert på empirisk "datainnsamling" gjennom et langt studium. Nedkvitne-saken er toppen av et isfjell.

Jeg vet ikke hva som var bevisene ved "odonten" (det er jo taushetsbelagt info, og jeg har ikke vært inne i saken). Bevisets stilling vil alltid være et problem i slike saker. Likevel bør det ringe noen bjeller når 40% rapporterer om trakassering.

HF-student

Du kan jo begynne med å spørre deg selv hvem det er som foretar intervjuene under en klagesak. HMS-enheten har f.eks. ingen (null) psykologisk kompetanse. De som jobber der har i høyden sykepleierutdanning.

NN

Voldtekter skal anmeldes til politiet, det er kriminaliete og har lite med UiO å gjøre.

At det er en del av hverdagen ved UiO med seksuell trakassering virker helt urimelig. Jeg har vært her en stund jeg også og har ikke sett eller opplevet slikt. Kan ikke forholde meg til rykter.

HF-student

Det ansvarsfraskrivende svaret ditt tyder på at du tilhører UiO-byråkratiet. Selv om UiO rent teknisk-juridisk ikke har ansvaret for alle sine ansattes handlinger, har arbeidsgiver åpenbart et etisk medansvar for at forholdene legges til rette for maktmisbruk og overgrep. Dette er jo ikke noe nytt problem ved UiO.

Du har nok "vært her en stund", men du sitter nok litt for høyt i maktpyramiden og på feil side av bordet for å ha innsikt i hva som foregår. Jeg har flere familiemedlemmer som har jobbet ved UiO i en mannsalder, og som i det store og hele tegner det samme bildet. Når jeg sier at dette er en del av hverdagen, betyr det naturligvis ikke at ALLE deltar i orgier, men at det forekommer relativt hyppig.

NN

orgier forekommer relativt hyppig? avslutter her jeg ;)

HF-student

Fanden leser bibelen, ser jeg... Jeg mente naturligvis at sex-press/trakassering/maktovergrep forekommer relativt hyppig i asymmetriske maktforhold. Dette er veldig utbredt på Blindern.

Forhåndsvisning

Felt merket med * er obligatoriske.

Formateringskoder

**feit**
Gjør teksten feit
*utheving*
Uthever teksten
[ordbok](http://s0.no/1/)
Lager lenka ordbok
> Tekst
Siterer teksten

Skriver du inn epost-adresse, får du epost ved svar. Adressa blir ikke publisert.

Sett deg inn i våre debattregler før du skriver en kommentar.

10 siste saker i nyhet

Krever sykkel-løft

Svært få studenter i Oslo bruker sykkel. – Skyldes dårlig tilrettelegging, mener bystyrerepresentant Abdullah Alsabeegh (AP).

Vellykket foreningsførstehjelp

I 2013 hadde Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) bare 20 studentforeninger. Etter ett års intensiv satsning på Operasjon HiOA har tallet nå doblet seg.

Studentparlamentsvalget ved UiO:

Hva skal du stemme?

I mylderet av lister som stiller til valg til Studentparlamentet på UiO kan man lett miste oversikten. Derfor har vi bedt toppkandidatene fortelle hva som er viktigst for deres lister.

Hasjholdninger overrasker forskerne

Studentene ved UiO mener nå at alkohol er farligere enn cannabis. Holdningsendringene betegnes som dramatiske og overraskende.

Lovbrudd på Stavanger Universitetssykehus

Et forskningsprosjekt på Stavanger Universitetssykehus måtte avsluttes etter brudd på helseforskningsloven. – Handlet mer om penger enn kirurgi, mener prosjektleder.

Raser mot høyskole-knebling

KDs mediemunnkurv fikk Nesna til å avlyse møte med folkevalgte representanter. – Helt vanvittig, mener SV-topp.

«Akademi» tilbød falsk master

Addictologi Akademiet har tidligere reklamert for mastergrader uten å være godkjent av NOKUT. Nå krever Kunnskapsdepartementet at de rydder opp.

Rystet over tilretteleggingssvikt

Studenter med lese- og skrivevansker mener tilretteleggingen for dysleksi er altfor dårlig ved UiO, etter at en populær ordning ble fjernet.

Ukas student:

Kvalifisert sexblogger

Etter at SUSS-telefonen ble lagt ned, sørger medisinstudent og seksualblogger Nina Brochmann for å gi ungdom informasjon om sex og samliv.

Krever kjønnspoeng på UiO

Forrige uke ble det innført kjønnsnøytrale utjevningspoeng ved NTNU i Trondheim. Nå håper studentleder Marianne Andenæs at UiO vil gjøre det samme.


Flere saker fra nyhet »

Annonse

Annonse

Forbrukslån
OPP Finans Forbrukslån OPP Finans anbefaler deg å være forsiktig med bruk av kredittkort og forbrukslån. Eff.rente 17%, 65.000kr o/5 år, etabl.geb. 825kr, totalt: 94.478kr