Ex.phil. i støpeskjeen

Universitas hadde i forrige uke et oppslag om examen philosophicum og examen facultatum. Utgangspunktet var en spørreundersøkelse blant førstesemesterstudentene som viste at flere av dem var misfornøyd med studiet. I denne forbindelse vil jeg gjerne komme med noen supplerende og utdypende kommentarer.

Studentundersøkelsen som det refereres til, er ledd i en pågående evaluering av førstesemesterstudiet som sluttføres denne høsten. Viktige føringer for dette arbeidet ble lagt av et enstemmig stortingsvedtak i juni hvor det blant annet fastslås at ex.phil. og ex.fac. skal opprettholdes som del av den lavere graden (bachelor), et vedtak basert på bl.a. Universitetet i Oslos høringsuttalelse om Mjøsutvalgets innstilling.

Evalueringsarbeidet vil munne ut i forslag om til dels omfattende forbedringer i ex.phil. og ex.fac. Til grunn for disse forslagene vil det ligge flere hensyn: ny gradsstruktur med moduliserte kurstilbud, forenkling av innholdet, bedre integrasjon med fagstudiene og nye undervisnings- og evalueringsformer. Dette betyr at vi på en bedre måte vil bygge ex.phil. og ex.fac. inn i et faglig og dynamisk studieløp.

Studentundersøkelsen vil inngå som en verdifull del av det pågående evalueringsarbeidet.