Peter Singers tankegang kan legitimere Holocaust

Peter Singers tankegang er slettet for alt menneskeverd, siden han mener dyr og mennesker har den samme moralske verdien.

Fredag forrige uke holdt den kontroversielle moralfilosofen Peter Singer foredrag på Universitet i Oslo om dyrevelferd. Men han er også kanskje mer kjent for å legitimere «aktiv dødshjelp» for funksjonshemmede spedbarn, som etter han syn er bedre å ta livet av for den byrden de vil påføre samfunnet. Å kalle dette aktiv dødshjelp er misvisende. I min forståelse av begrepet skal personen som blir gitt aktiv dødshjelp selv ønske dette. Et spedbarn derimot er ikke i stand til å ytre seg, og dermed kan man ikke ta liv av et spedbarn.

Hva mener Peter Singer? Les mer her!

Singer argumenterer for at det skal ikke være et moralsk skille mellom dyr og mennesker. Og dermed vil det å ta livet av barn med funksjonshemning bli sett som et fremskritt i menneskes historie. Dette er et syn som er svært egoistisk og mangler menneskeverd. Det er nettopp menneskeverdet som skiller oss fra dyr, vi er i stand til å vise empati og sympati. Vi er også i stand til å produsere medisiner og hjelpemidler som forbedrer utviklingshemmede og funksjonshemmede tilværelse. Bare fordi et menneske er alvorlig sykt eller skadd, er det ikke slik at dette menneske ikke er verdig til å leve.

Exphil-foreleser: Peter Singer burde aldri blitt invitert

Man ser at det er mer vanlig at leger, eksperter og filosofer diskuterer seg imellom hvilken rett funksjonshemmede og utviklingshemmede har til å leve, og da mer hvilke sjanse er det for oss til å ha et verdig liv. Det er sjeldnere at man spør faktisk personen som debatten dreier seg om direkte, grunnet argumentasjonen at utviklingshemmede og funksjonshemmet ikke forstår diskusjonen. Dette argumentet er svært rasistisk og nedverdigende.

At en filosof som Peter Singer blir en såkalt moralekspert på dette området er veldig bekymringsverdig. Han er ikke funksjonshemmet, så hvilken rett har han til å uttale seg om livskvaliteten til utviklingshemmede og funksjonshemmede? Hans syn er at slike personer er en byrde og en svakhet for samfunnet, og at man dermed kan legitimere drap av disse. Hans tankegang er slettet for alt menneskeverd, siden han mener dyr og mennesker har den samme moralske verdien. Med denne tankegangen kan man igjen argumentere for legitimeringen av holocaust og andre folkemord som har skjedd opp igjennom historien.

Ikke alle er like skeptiske: Nora Mehsen og forkjærligheten for Singer

Vi må aldri la et slik syn på utviklingshemmede og funksjonshemmede vinne frem igjen. Vi er mennesker, og dermed skal vi ha like rettigheter som alle andre. Og vi må forstås ut ifra vårt standpunkt, ikke ut ifra en funksjonsfrisk person. Noe som dessverre ikke er tilfellet. Etter min mening står Norge og verden overfor en moralsk skillevei. Enten kan man fortsette å betegne utviklingshemmede og funksjonshemmede som de andre, som trengs å forskes på slik at vi om noen generasjoner ikke er en del av menneskeheten. Eller så kan man anerkjenne at vi er en helt normal del av menneskeheten, og dermed har like mye rett til å leve på samme prinsipper og med samme rettigheter som funksjonsfriske.

Mitt syn på saken er at UiO står overfor et forklaringsproblem – hvorfor ha en slik filosof på pensum når flere professorer sier at det er galt at han kom og foreleste? For meg blir det et enten-eller-dilemma. Enten fortsetter UiO å ha han på pensum, og dermed indirekte si at det er OK for noen å mene at utviklingshemmede og funksjonshemmede har mindre moralsk verdi enn funksjonsfriske. Eller så tar de han vekk fra pensum og viser at hans framtidstanke om at et samfunn uten utviklingshemmede og funksjonshemmede er et syn universitet ikke deler.