Arkivfoto: Dorthe Karlsen
Arkivfoto: Dorthe Karlsen

Oppklaring om PECOS-saken

Internasjonale studenter var ikke årsaken til forslag om PECOS-nedleggelse, skriver Thyra Askevold leder for Fagutvalget ved Institutt for Statsvitenskap (ISV).

I en artikkel i Universitas 14.mars ble det skrevet at Institutt for statsvitenskap (ISV) ønsket å legge ned masterprogrammet i Peace and Conflict Studies (PECOS) på grunn av for lavt nivå på de internasjonale studentene. Dette stemmer ikke.

Vedtaket om nedleggelse av PECOS ble fattet i et instituttstyremøte 19.januar og reversert av fakultetsstyret 17. mars. Det var utelukkende ressursmangel og dårligere økonomi på instituttet som var årsaken til den foreslåtte nedleggelsen, og fremstillingen av saken i Universitas vitner om uansvarlig journalistikk.

Slik som den økonomiske prognosen ser ut i dag, ligger Institutt for statsvitenskap an til å miste ni vitenskapelige årsverk i løpet av de neste fem årene. Dette tilsvarer flere tusen undervisningstimer i året, og nødvendiggjør dessverre kutt. Det var ingen på instituttet som ønsket å legge ned PECOS, men det ble sett på som den løsningen som ville smerte minst for færrest studenter. En nedleggelse ville frigjort rundt 1500 undervisningstimer, nesten halvparten av det som må kuttes, og det ville vært omtrent 4-5 internasjonale studenter i året som ikke kunne fått en tilsvarende fordypning i freds- og konfliktstudier ved UiO. Studieplassene ved PECOS ble foreslått flyttet over til masterprogrammet i statsvitenskap, med muligheter for å ta fag som gir den samme fordypningen, og opprettelsen av MITRA-masterprogrammet ved IAKH (Modern International and Transnational History) vil gi et godt alternativ for historieretningen på PECOS.

Les Universitas' svar på kritikken: Thyra Askevold bommer

ISV har de siste årene gjort store grep for å forbedre studietilbudet på bachelorprogrammet i statsvitenskap, med flere fordypningsfag, mer varierte vurderings- og undervisningsformer, og et bedre tilbud til innreisende utvekslingsstudenter med flere fag som undervises på engelsk. Å kutte i dette forbedrede studietilbudet vil påvirke langt flere studenter, også internasjonale studenter.

Instituttstyreleder Anne Julie Semb beskrev i detalj årsakene til den foreslåtte nedleggelsen i en mail til Universitas-journalist Arvid Folke Järnbert, men dette kommer ikke frem i artikkelen. Det fremstår som om det er prestasjonene til de internasjonale PECOS-studentene som er årsaken til forslaget om nedleggelse, når det ikke er tilfellet i det hele tatt.

Saksnotatet som ble sendt ut i forbindelse med instituttstyremøtet 19.januar oppgir som begrunnelse at PECOS er veldig ressurskrevende og derfor ikke bærekraftig når aktivitetsnivået på instituttet må reduseres på grunn av reduksjonen i økonomiske overføringer til ISV, og at de negative faglige konsekvensene er begrensede ettersom programmet i betydelig grad overlapper med eksisterende og kommende studietilbud ved UiO. Karakterstatistikken ved PECOS ble nevnt i ett avsnitt av et seks-siders bakgrunnsnotat for å forsøke å besvare spørsmålet «vil vi helt generelt miste spesielt faglig sterke studenter hvis PECOS legges ned?». Konklusjonen er at det kun er en liten del av et kull på 20 studenter som vil miste muligheten for å fordype seg i freds- og konfliktstudier ved UiO, og det er liten grunn til å tro at det generelt er spesielt faglig sterke studenter.

Karakterstatistikken ble altså ikke oppgitt som årsak, men som bakgrunnsinformasjon, og da det ble tatt opp på instituttstyremøtet ble det understreket at det kun var ressursmangel og strammere økonomiske rammer som var årsaken.

Jeg ønsker ikke med dette innlegget å gå til angrep på PECOS-studentene, som er en verdifull del av miljøet på Institutt for statsvitenskap, både faglig og sosialt, men jeg vil påpeke at det finnes en side av denne saken som ikke har kommet frem. Selvfølgelig skal PECOS-studentene forsvare studieprogrammet sitt. Det hadde vært galt og trist om det ikke kom en reaksjon på et slikt nedleggelsesforslag, og det er flott at Universitas vil tale studentenes sak, men i dette tilfellet har det gått på bekostning av sannheten. Fagutvalget ved ISV har selv lest svarene Anne Julie Semb sendte til Universitas, og vi mener hun har blitt feilsitert. I en meget lang mail er det én setning Semb er sitert på, og den er tatt helt ut av sammenheng.

Nå som det er vedtatt at PECOS skal videreføres, må kuttene komme andre steder.

Alle studentene ved ISV bør belage seg på at det vil bli endringer fremover. Fagutvalget vil samarbeide med instituttet for å forsøke å finne så smertefrie løsninger som mulig, men det er store beløp det er snakk om, og det er grunn til å tro at disse kuttene vil merkes. Fagutvalget ved ISV skal også gjøre sitt beste for å holde studentene oppdatert på prosessen.