Arkivfoto: Dorthe Karlsen
Arkivfoto: Dorthe Karlsen

Slik blir automatisk tilbakemelding på eksamen

Hva vil Graver egentlig pålegge oss å gjennomføre? spør Carl Henrik Görbitz i Universitas. Han sikter til at jeg går til valg med Inger Sandlie og Jan Frich på å arbeide for ordninger som sikrer alle studenter samtidig tilbakemelding med begrunnelse for sensuren. Mitt svar er at studentene skal få en begrunnelse for karakteren de har fått.

I kvalitetsmeldingen for høyere utdanning stiller regjeringen krav om at det skal foreligge sensorveiledning til alle eksamener. Der det foreligger en detaljert veiledning eller fasit kan studenten sammenligne sin besvarelse med denne når han eller hun vet hvor de svake punktene er. I noen tilfeller kan derfor en angivelse av «delskår» eller poeng på ulike deler av eksamensbesvarelsen tjene som en slik begrunnelse. I andre tilfeller hvor karakterfastsettingen beror på et mer overordnet skjønn, vil sensor måtte angi hvilke momenter som har vært avgjørende for vurderingen, og hvordan kandidaten har prestert opp mot disse. Også her kan man komme langt med standardisering hvis sensorveiledningen angir hovedtemaer slik som problemformulering, metode, disposisjon, balanse i argumentasjon og språk – sammen med hovedmomenter i det faglige.

De fleste som sensurerer eksamen gir poeng eller tar egne notater underveis og foretar en oppsummerende vurdering. Ved begrunnelse for sensuren må sensor skrive tilbakemeldingen ned i en form som kan deles med studenten. Jeg er selvsagt klar over at dette kan oppleves som en tilleggsoppgave. Jeg er heller ikke fremmed for at denne tilleggsoppgaven kan variere i omfang, både mellom eksamensformer og også mellom de enkelte besvarelsene innbyrdes. Samtidig mener jeg at innføringen av rutiner for å systematisere sensuren i mange tilfeller også vil føre til mer systematikk i vurderingene, og dermed gi tidsbesparelser. Innen enkelte fag vil man kunne bruke oppgavetyper på digital eksamen hvor automatisk retting er mulig. Dette vil både gi en mer pålitelig og rettferdig sensur og redusere sensurarbeidet, samtidig som grunnlaget for begrunnelsen foreligger digitalt.

Å gi studenter informasjonen gjennom digitale kanaler kan i seg selv innebære administrative gevinster, samt at man unngår henvendelser fra studenter om å få begrunnelse. Hvis studentene forstår grunnlaget for karaktersettingen vil det også føre til færre klager. Jeg er overbevist om at innføring av automatisk begrunnelse sett under ett ikke vil medføre behov for nevneverdig mer ressurser til eksamensarbeidet. Skulle det vise seg at jeg tar feil i denne antakelsen får vi komme tilbake til budsjettdiskusjonen. Jeg trygg på at det ikke vil bli nødvendig. Dette er likevel ikke begrunnet som et sparetiltak. Dersom dette medfører ekstrabelastning, er det en selvfølge at denne blir kompensert med besparelser andre steder.