Arkivfoto: Hanna Hjardar
Arkivfoto: Hanna Hjardar

Gode erfaringer med obligatorisk karakterbegrunnelse

I 2010 tok to institutter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet initiativ til å innføre karakterbegrunnelse for alle studenter på fire bacheloremner. Ordningen var ikke et uttalt pilotprosjekt, men en ønsket praksis fra noen emneansvarlige ved ISS og ISV.

Bakgrunn: Kampen for tilbakemeldingen

Hensikten var å øke forutsigbarheten for studentene, lette arbeidet med begrunnelser for sensorene og redusere den administrative tidsbruken med klager og begrunnelser. Skjemaene ble utarbeidet av emneansvarlige og sendt sensorene sammen med eksamensbesvarelsene. Studentene kunne hente de utfylte skjemaene i ekspedisjonen innen en oppgitt frist. Informasjon ble sendt de aktuelle studentene pr e-post og lagt under Klage og begrunnelse på emnesidene.

Suksesshistorien: Her har de braksuksess med obligatorisk tilbakemelding

Fakultetet evaluerte ordningen, og tilbakemeldingene fra studentene var positive. Studentene opplevde det som god service at skjemaene var lett tilgjengelige rett etter sensur. Sensorene og de emneansvarlige på emnene der ordningen ble prøvd ut, var overveiende positive. Det var bra å systematisere kommentarer og tilbakemeldinger underveis i sensureringen, og slippe å bla tilbake i gamle notater ved eventuelle senere henvendelser om begrunnelser.

Å utarbeide gode begrunnelsesskjemaer og fylle ut disse tok imidlertid mye tid. Begrunnelser ble gitt i ulike format og med varierende kvalitet. Det var tidkrevende å håndtere papirskjemaene, instituttene hadde ikke kapasitet til å sende begrunnelsene på epost og kun 20-30% av studentene hentet begrunnelsene, som lå i flere uker i ekspedisjonen. Blant de ansatte var det delte meninger, og de enkelte programråd ønsket ikke å pålegge noen å gjennomføre obligatorisk karakterbegrunnelse. Vi vet heller ikke hvordan ordningen påvirket læringsverdien for studentene.

I høst tester ISS ut ordningen med å gi ut et skjema med karakterbegrunnelse for alle studentene på emnet SOS2001 (ikke digitalt). Studentene kan hente begrunnelsene i SV-info. Utover dette har verken ISS eller ISV fortsatt med obligatorisk begrunnelse for karakter.

Henvendelser om begrunnelser øker. Automatisk begrunnelse kan være en måte å håndtere dette bedre på, for studentene og sensorene. Ved overgangen til det digitale systemet Inspera håper vi å kunne innføre en enklere måte å distribuere begrunnelser på, slik at alle kandidater automatisk kan få begrunnelse.