Teknologene duger ikke alene

Leder for Teknastudentene ved UiO, Mats Høgberget, skriver i Universitas 28. september at det utdannes for mange samfunnsvitere og humanister. Høgberget forsøker å måle nytteverdien av teknologiske fag opp mot samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Han insinuerer at samfunnet ikke i like stor grad trenger samfunnsvitere og humanister som teknologer. Dette er båstenkning som er lite framtidsrettet og i utakt med kompetansebehovet i det moderne arbeidslivet.

Samfunnsviterne støtter at det satses på teknologi og realfag, men dette må ikke nødvendigvis gå på bekostning av samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagretninger. Framtidens arbeidsmarked er avhengig av tverrfaglighet der både teknologer, samfunnsvitere, humanister og andre faggrupper arbeider sammen for å løse oppgavene.

«Samfunnets kompleksitet tilsier at det er behov for tverrfaglige tilnærminger.»

Det er helt riktig at vi trenger teknologer for å drive samfunnsutviklingen videre. Men teknologene kan ikke drive denne utviklingen alene. Samfunnets kompleksitet tilsier at det er behov for tverrfaglige tilnærminger.

Samfunnet trenger folk med språk-, kultur- og samfunnskunnskap for å håndtere nye utfordringer som kommer i kjølvannet av den raske teknologiske utviklingen. Miljø, etikk, kultur, kommunikasjon og samfunnsansvar er bare noen eksempler på utfordringer som angår den teknologiske industrien, men som teknologene ikke kan møte alene. Samfunnsvitere og humanister er utdannet til nettopp å forstå samfunnsmekanismene og hvordan mennesker reagerer og handler i samfunnet. Samfunnsvitere og humanister er her en uunnværlig samarbeidspartner for teknologene.

Universitetene bør kanskje i større grad oppfordre studentene til å tenke tverrfaglighet i studieløpet og sørge for at studentene er godt nok rustet til å løse de oppgavene som arbeidsgiverne trenger folk til. Stadig flere arbeidsgivere etterspør våre faggruppers kompetanse, også innenfor stillinger som tidligere var besatt av teknologer, økonomer og jurister.

Svaret på mangelen på teknologer er ikke å utdanne færre samfunnsvitere og humanister, men snarere en helhetlig satsing på utdanning og en synliggjøring av at faggruppene er avhengige av hverandre for å drive samfunnet framover. Fortsett debatten på Universitas.no