Arbeidslivsrelevans på HF

- Forrige kandidatundersøkelse viste at bare halvparten av dem som deltok var i fast stilling.

9. mars presenteres funnene fra Kandidatundersøkelsen 2008 for fakultetene HF, SV, TF og MN. Undersøkelsen vil fortelle hvor lang tid det tar kandidatene å komme seg ut i arbeidslivet og hvilken oppfatning kandidatene har av sin egen kompetanse.

På Det humanistiske fakultet (HF) har det de siste årene blitt satset mye på arbeidslivsrelevans for at overgangen fra studier til arbeidsliv skal bli enklere for HF-kandidatene. Dette har det også blitt lagt vekt på gjennom faglige prioriteringer, blant annet ved et prinsipp om at alle bachelorprogrammer skal ha tilbud om bacheloroppgave hvor studentene får erfaring med å omsette kompetanse til praksis. Vi studenter har etterspurt dette i flere år, men fortsatt er det bare fire av bachelorprogrammene ved HF som har slike tilbud. Som en forberedelse på arbeidsoppgaver etter studiene var HumPro et tilbud som var åpent for alle studenter. Når studentene ikke lengre har dette tilbudet, er det opp til de enkelte instituttene å utvikle emnetilbudet i tråd med faglige prioriteringer. IKOS tilbyr dette semesteret for første gang bacheloroppgave til studentene på Kultur- og idéstudier. Emnet gir ikke bare studentene arbeidsoppgaver som er relevante for arbeidslivet men også jobbsøkerkurs, jobbintervjukurs, og krever at studentene skal relatere oppgavene til den aktuelle debatten i media. Nå må de andre instituttene følge etter og opprette lignende tilbud slik at alle studenter ved HF får tilbud om emner som forbedrer studentenes oppfatning av egen kompetanse.

Forrige gang det ble gjennomført kandidatundersøkelse var i 2005. Da viste resultatene at studenter som opprettet kontakt med sin fremtidige arbeidsgiver i løpet av studiene var mer fornøyde med stillingen de har fått enn studenter som ikke fikk opprettet slik kontakt. Arbeidslivsrelevante emner som HumPro gir studentene muligheter til å bygge viktige nettverk for fremtiden. Det er derfor viktig at HF nå utvikler nye slike tilbud. Kandidatundersøkelsen fra 2005 viste også at bare halvparten av kandidatene som deltok i undersøkelsen var i fast stilling, kandidatene brukte i tillegg mellom ett og fem og et halvt år på å skaffe seg fast stilling. For en fremtidig HF-kandidat kan dette virke foruroligende. Forhåpentligvis vil undersøkelsen som legges frem neste uke vise at overgangen fra studier til arbeidsliv har blitt lettere med Kvalitetsreformen.