La oss bygge kunnskapssamfunnet!

Hvordan skal Norge forvalte sin kunnskap i fremtiden? Kronikkforfatterne redegjør for sine visjoner for en sosialdemokratisk kunnskapspolitikk.

Kunnskap er den viktigste innsatsfaktoren i stadig flere bransjer og yrker. Oslo Arbeiderparti har som mål at Norge skal være et av verdens sterkeste kunnskapssamfunn med bedrifter i verdensledende posisjoner på sine områder. Det er vi ikke i dag, selv om vi har gode forutsetninger for det, særlig gjennom vår sterke statlige kapitalstyrke. Vi ønsker en debatt om hvordan vi skal bygge dette samfunnet.

I åra etter annen verdenskrig og fram til et godt stykke ut på 1970-tallet drev myndighetene aktiv nærings- og industripolitikk, ofte kombinert med distriktspolitikk. I dag kan det se ut som Norge er i den paradoksale situasjonen at flere av forutsetningene for å drive industriell planlegging finansielt sett er bedre enn noen gang, mens planleggingsideologien og viljen til styring nærmest er fullstendig død. Den høyredominerte regjeringen tror at overgangen til kunnskapssamfunnet vil gå av seg selv. Det gjør ikke vi. For å få til ny framtidsrettet industribygging, må vi satse sterkere på ny teknologi og infrastruktur. Vi ønsker en strategi for overgangen til kunnskapssamfunnet, basert på ny teknologi og kunnskap om hvordan folkemakten og velferden sikres i den nye tiden. Denne visjonen har flere viktige elementer:

Når kunnskap blir den bærende drivkraften, blir det enda mer alvorlig ikke å få ta del i den. Markedstenkningen dominerer utdanningspolitikken til Høyreregjeringen. Oslo Ap vil kjempe for fellesskolen. Det offentliges ansvar er å gjøre den offentlige skolen best mulig. Da må offentlige ressurser settes inn der. Samtidig vil vi sikre prinsippet om lik rett til utdanning – uavhengig av sosial og økonomisk status. Vi sier derfor nei til innføring av studieavgift i offentlig høyere utdanning – slik det også må være i grunnskolen og i den videregående skolen.

Forskningen gir ny og dypere innsikt i våre muligheter og bedre forståelse av det samfunnet vi lever i. Den frie forskningen er viktig for den kritiske samfunnsdebatten i et demokrati. Oslo Arbeiderparti vil at bevillingene til forskning skal være på nivå som i andre OECD-land. Når dette målet er nådd, vil vi fokusere på en stabil basis i form av forutsigbarhet og kontinuitet i stillingsstrukturen og driftsmidler til forskere og forskergrupper. Vi vil arbeide for at det private næringsliv tar et større ansvar for forskningen. Oslo Arbeiderparti ønsker derfor at skattesystemet vris slik at det lønner seg mindre å investere i fast eiendom og mer å investere i kunnskap og verdiskapning.

Tempoet i den teknologiske utviklingen og kravet til oppdatert kunnskap er mye høyere enn tidligere. Tilgang til informasjon er essensielt i kunnskapssamfunnet. Vi er bekymret over monopoldannelser i programvareindustrien og ønsker sterkere konkurranse. Oslo Arbeiderparti er positive til at det kommer alternative løsninger som kan utfordre store leverandører.

På område etter område må vi legge til rette for kunnskapssamfunnet. Vi har gjennomgått lovverket, for å se om det hindrer utvikling, og vi har funnet områder der både lovverket og finansieringen bør endres. Det vil Oslo Ap ta initiativ til. Sosialdemokratiet har alltid forstått at kunnskap og teknologisk nyvinning kan frigjøre mennesket, og bidra til å styrke den enkeltes selvbestemmelse og muligheter.

Det er ingen grunn til at vi skal komme i bakleksa i kunnskapsrevolusjonen. Overgangen til kunnskapssamfunnet gir imidlertid utfordringer. Hvordan skal vi sikre at det skapes verdier i kunnskapssamfunnet slik at vi igjen kan dele verdier? Hvordan få et levende folkestyre, og hvordan sikrer vi fellesarven for framtiden? Arbeiderpartiet vil være i forkant i utviklingen av en politikk som kan møte de utfordringene vi står ovenfor. Vi trenger en plan med strategier for å bygge kunnskapssamfunnet. Vi har begynt å formulere de første svarene, men vil ha flere. Bli med oss og bygg kunnskapssamfunnet!